Swierszcz202-1Przydomowe przepompownie ścieków służą w większości do transportu ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest grawitacyjne sprowadzenie ich do wspólnego systemu kanalizacji, a ze względu na niewielkie ilości ścieków wymagana jest mała wydajność pompowni oraz retencja samego zbiornika.

Niektórzy producenci przydomowych przepompowni ścieków wytwarzają konstrukcje do odprowadzania ścieków komunalnych, sanitarnych, wód drenażowych,, opadowych, odwodnieniowych i zbliżonych mediów na większe odległości. Możliwe jest również podnoszenie na dużo wyższy poziom. Kompletna przepompownia dostarczana jest do odbiorcy wraz z pełnym wyposażeniem które zapewnia jej prace w trybie automatycznym (bezobsługowym).

Kiedy stosować?

Instalacje ciśnieniowe kanalizacji wewnętrznej stosuje się najczęściej w miejscach, gdzie nie można odprowadzić ścieków w sposób grawitacyjny. Odpływ z pionów kanalizacyjnych, przez przyłącze, powinien znajdować się zawsze powyżej najwyższego poziomu ścieków w miejscu ich odbioru (kanalizacja, lokalna oczyszczalnia). Często warunek ten nie może być spełniony przez cała instalację kanalizacyjną, a tylko przez jej część. Do takich miejsc należą pomieszczenia położone niżej niż przykanalik grawitacyjnie odprowadzający ścieki do przewodu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, np. piwnice, sutereny, itp. lub pomieszczenia w których pierwotnie nie były przewidziane urządzenia sanitarne. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia higieniczno sanitarne w których brak jest przewodów kanalizacyjnych. W przypadku znacznych różnic terenu, lub położenia budynku w dużej odległości od miejskiej czy osiedlowej sieci kanalizacyjnej, występuje konieczność przepompowania całej ilości ścieków. Wtedy w pobliżu budynku, lub zespołu budynków, lokalizuje się centralną pompownie, wyposażoną w pompy z urządzeniami rozdrabniającymi. Do głównych elementów ciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych należą przepompownie ścieków i przewody tłoczne. Do przepompowni zlokalizowanej wewnątrz budynku dopływają grawitacyjnie ścieki z przyborów sanitarnych. Po osiągnięciu poziomu maksymalnego w zbiorniku retencyjnym przepompowni, ścieki są automatycznie przetłaczane do punktu odbioru ścieków, którym jest najczęściej przewód lub studzienka kanalizacyjna instalacji grawitacyjnej. Szczegółowe informacje o projektowaniu, wymaganiach przy montażu i eksploatacji instalacji ciśnieniowych znajdują się w normie PN-EN 12056-4:2002. Wymagania i badania dla przepompowni ścieków instalowanych wewnątrz budynków i w ich otoczeniu zawiera norma PN-EN 12050:2002.

Z rozdrabnianiem

Urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków mogą być dostosowane do odprowadzania ścieków z jednego lub z kilku przyborów. Ich zasada działania, niezależnie od firmy produkującej, jest podobna, różnią się jedynie rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Urządzenie składa się ze zbiornika, pompy wyposażonej w wirnik z elementem rozdrabniającym oraz zespołu sterującego. Ścieki spływają grawitacyjnie do zbiornika, następuje automatycznie włączenie zespołu rozdrabniająco-przepompowującego i przepompowanie ścieków do kanalizacji. Stopień rozdrobnienia zależy od rodzaju zastosowanego w pompie wirnika, którego charakterystyczną cechą jest wolny przelot. Ścieki z miski ustępowej odoprowadzane są przewodem o średnicy 100 mm, z innych przyborów 50 mm, (może być kilka). Rozdrobnione części stałe mogą być przepompowywane przez rurę o bardzo małej średnicy. Najczęściej są to przewody o średnicach 22, 32, 40 mm. Zespół rozdrabniająco-przepompowujący może być umieszczony bezpośrednio w misce ustępowej, wtedy określa się go jako urządzenie typu compact. Czas przepompowywania jest bardzo krótki i wynosi najczęściej od kilku do kilkunastu sekund. I zależy od mocy zainstalowanej pompy oraz odległości i wysokości na jaką przepompowywane są ścieki.

Bez rozdrabniania

Ścieki nie zawierające zanieczyszczeń stałych (fekaliów) powinny być przepompowywane przez instalacje nie zawierające rozdrabniarki. Urządzenia większe przeznaczone do odprowadzania ścieków z całych budynków lub osiedli wyposażone są w duży zbiornik z tworzywa sztucznego oraz więcej niż jedną pompę. Duże przepompownie ścieków zlokalizowane najczęściej poza obiektem i wykonuje się je najczęściej w zbiornikach żelbetowych. Urządzenia duże przeznaczone do odprowadzania ścieków z całych budynków lub osiedli lokalizuje się poniżej najniższej kondygnacji lub poza budynkiem. Mogą to być zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym, żelbetowe prefabrykowane lub betonowe wylewane na miejscu. Najważniejszym elementem w takim rozwiązaniu jest zespół pompowy oraz automatyczne sterowanie. Pompy przeznaczone do przepompowywania ścieków zawierających substancje stałe mają specjalnie skonstruowany wirnik pozwalający na przelot substancji stałych bez zablokowania wirnika. W przypadku konieczności zapewnienia wymaganej prędkości przepływu (0,8 m/s), co powoduje konieczność stosowania małych średnic przewodu tłocznego (DN 32, 40) należy stosować pompy z urządzeniem tnącym. Pompy do ścieków wykonywane są z materiałów bardzo odpornych na korozję, o dużej odporności mechanicznej – najczęściej ze stali nierdzewnej i tworzywa.

Elementy ciśnieniowe

Instalacje wyposażone w elementy ciśnieniowe kanalizacji wewnętrznej stosuje się najczęściej w sytuacji, gdzie niemożliwe jest odprowadzenie ścieków w sposób grawitacyjny. Odpływ z pionów kanalizacyjnych, przez przyłącze kanalizacyjne, powinien być usytuowany zawsze powyżej najwyższego poziomu ścieków w miejscu ich odbioru. Instalacja kanalizacyjna w większości pracuje jako grawitacyjna, a czasami tylko jej część pracuje w sposób ciśnieniowy. W chwili obecnej wszelkie nietypowe rozwiązania hydrauliczne są możliwe dzięki specjalnym urządzeniom rozdrabniająco – przepompowującym. Do usuwania ścieków z urządzeń sanitarnych służą najczęściej rozdrabniacze, które jednocześnie przepompowywują ścieki do kanalizacji. Tłoczą one rozdrobnione ścieki na taką wysokość i do takiego miejsca aby mogły one swobodnie spłynąć do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w sposób grawitacyjny.

Domowe urządzenia przepompowujące ścieki

Małe urządzenia do rozdrabniania i przepompowywania ścieków powinny być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie przyborów z których odprowadzają ścieki, najlepiej w tym samym pomieszczeniu. Specjalistyczne urządzenia do przepompowywania i rozdrabniania ścieków przystosowane są do usuwania fekali z kilku lub jednego przyboru sanitarnego. Budowa konstrukcyjna tych urządzeń, oraz ich zasada działania jest bardzo podobna u większości producentów. Różnią się one między poszczególnymi producentami rozwiązaniami techniczno-konstrukcyjnymi. Urządzenie przepompowujące ścieki zbudowane jest ze zbiornika ( najczęściej z tworzywa sztucznego), pompy w której zastosowany jest wirnik z elementem rozdrabniającym jak również z zespołu sterującego. Dopływ ścieków do zbiornika odbywa się w sposób grawitacyjny. Fekalia zgromadzone w zbiorniku powodują automatyczne uruchomienie elementów rozdrabniająco – przepompowujących a następnie przepompowanie ścieków do przewodów kanalizacyjnych usytuowanych wyżej. Wielkość rozdrobnienia fekali, papieru toaletowego jest zależna od zainstalowanego w urządzeniu przepompowującym wirnika. Urządzenie takie można zastosować nawet na sześć metrów niżej, niż znajduje się kanalizacja uliczna. ścieki przepływają wówczas przewodem o niewielkiej średnicy który nie musi być ułożony ze spadkiem. Urządzenie podłącza się bezpośrednio do instalacji wodnej oraz elektrycznej, a spłukiwanie następuje po naciśnięciu przycisku umieszczonego na obudowie. Czas przepompowania fekali zależny jest od mocy silnika zainstalowanego w urządzeniu oraz wysokości i odległości na jaką musimy przetransportować ścieki. Może on wynosić od kilku do kilkunastu sekund. Agregaty przepompowujące są w stanie przepompować ścieki na odległość do 150 m lub na wysokość do 15 m. Należy je dobierać, biorąc pod uwagę przybory lub urządzenia z jakich odprowadzane mają być ścieki. Inny jest rodzaj oraz ilość ścieków napływających z domowej zmywarki do naczyń w porównaniu z kwaśnymi skroplinami pochodzącymi np. z pieca kondensacyjnego.

W sprzedaży znajdują się następujące rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do odprowadzania zużytej wody z przyborów:

* z miski ustępowej zainstalowane oddzielnie od przyboru sanitarnego,

* z miski ustępowej zintegrowane we wnętrzu ceramiki,

* z miski ustępowej (również zamontowanej na stelażu), zlewozmywaka, wanny, brodzika, umywalki, pralki automatycznej, zmywarki,

* z umywalki, zlewozmywaka, wanny oraz brodzika.

Zużyta woda nie posiadająca w swym składzie zanieczyszczeń stałych powinna być transportowana przez instalację nie posiadająca urządzenia rozdrabniającego. Aby rozwiązać problem odprowadzenia ścieków z umywalki, wanny, brodzika… dobiera się urządzenie działające podobnie jak urządzenie kompaktowe obsługujące jedynie miskę ustępową. Specjalny zbiornik niewielkich rozmiarów powinien być dobrany w zależności do urządzeń jakie ma obsłużyć. Urządzenie montuje się tuż za miską ustępową i podłącza się do niego pozostałe przybory sanitarne usytuowane w pomieszczeniu. Przetłaczanie zużytej wody odbywa się w sposób automatyczny. Proszę pamiętać aby, że w przypadku brodzika jego podstawa powinna być co najmniej 20 cm wyżej, aniżeli podłoga na której ustawione jest urządzenie przepompowujące. Urządzeń rozdrabniających nie należy mocować do ściany, przy której są postawione. Wibracje spowodowane pracą urządzenia mogą przyczynić się do powstania nieprzyjemnych dźwięków. Najkorzystniej rozdrabniacz zamocować na sztywno do posadzki. Zalecana odległość urządzenia od ściany to 5 cm.

Skutki zaniku napięcia w sieci

Z pojedynczych urządzeń przepompowujących nie można korzystać w przypadku awarii zasilania w energię elektryczna. Jeśli użytkownikowi zależy na korzystaniu z sanitariatów bez ograniczeń w rejonach gdzie często dochodzi do wyłączeń prądu to najlepiej będzie zainstalować małą przepompownię ścieków w podłodze piwnicy. Taki zbiornik może gromadzić i przepompowywać ścieki nawet z całego domu. W takim przypadku podczas braku zasilania czy awarii pompy nie grozi nam zalanie pomieszczenia. Taka przepompownia zbudowana jest z hermetycznego zbiornika o poj. 130 do 170 l, w którym zamontowana jest specjalna pompa, włączająca się, gdy poziom ścieków w zbiorniku osiągnie określony poziom. Duże przepompownie wykonuje się najczęściej w zbiornikach żelbetowych. Urządzenia przeznaczone do odprowadzania ścieków z całych budynków lub osiedli umieszcza się poniżej najniższej kondygnacji lub poza budynkiem. Ich zbiorniki mogą być wykonane z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym, żelbetowe prefabrykowane lub betonowe wylewane na miejscu. Podstawowymi elementami będzie tu zespół pompowy i automatyczne sterowanie.

Montaż urządzeń przepompowujących

Montaż urządzeń przepompowujących nie nastręcza wielu problemów instalatorowi. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zasady aby przewód tłoczny wychodzący z urządzenia którym przepompowywane będą ścieki był wykonany w technologii klejonej lub zgrzewanej. Ścieki w takiej instalacji płyną pod ciśnieniem i zastosowanie do budowy instalacji rur kanalizacyjnych łączonych kielichowo i uszczelnionych poprzez uszczelki wargowe może spowodować wyciek ściek wody w miejscu połączenia poszczególnych odcinków przewodów.

Na jachty i łodzie

Jeden z producentów tego typu urządzeń produkuje konstrukcje pompo rozdrabniaczy zasianych napięciem 12 lub 24 V z przeznaczeniem do montażu na jednostkach pływających. Pozwala to na bardzo łatwy montaż urządzenia oraz na usytuowanie zbiornika na fekalia w dowolnie wybranym miejscu na łodzi ( nawet powyżej lustra wody). Pozwala to na łatwe opróżnianie zbiornika z nieczystości po zacumowaniu jednostki pływającej. Zużycie prądu z akumulatora przez urządzenie podczas normalnej eksploatacji jest niewielkie i pozwala na długi okres eksploatacji pomiędzy ładowaniami.

Podsumowanie

Urządzenia przepompowująco – rozdrabniające pozwalają na pełną swobodę aranżacji pomieszczeń. Bardzo sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju przebudowach, dobudowach, podziałach mieszkań na dwa oddzielne. Adaptację pomieszczeń przeprowadza się wówczas bez kosztownych i pracochłonnych prac remontowo budowlanych. Urządzenia przepompowujące mogą być stosowane nie tylko w budownictwie mieszkaniowym a tak że w hotelach, pensjonatach lub ośrodkach wypoczynkowych i jednostkach pływających. Trzeba pamiętać ze urządzenia te mogą przetłaczać jedynie ścieki bytowe. Nie nadają się one do tłoczenia ścieków przemysłowych. Zintegrowane przepompownie pozwalają również wygospodarować więcej miejsca w niewielkich łazienkach w starym budownictwie lub zaaranżować WC w miejscach gdzie istnieje dostęp tylko do rury kanalizacyjnej o średnicy mniejszej od 100 mm.

Andrzej Świerszcz

Fot. z archiwum SFA.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij