Modernizacja instalacji w budynkach spółdzielczych wymaga całościowego oglądu sytuacji. Bloki mieszkalne to zbiór różnego rodzaju połączonych ze sobą instalacji, co do których instalatorzy muszą mieć wiedzę całościową.

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych ustawodawca wprowadził następujący podział budynków na grupy wysokości:

1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

2) średnio wysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Instalacja wewnętrzne (woda, gaz, grzejniki, ogrzewanie, klimatyzacja) w bloku mieszkalnym powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji. Zarządca budynku, przeważnie spółdzielnia mieszkaniowa bądź wspólnota mieszkaniowa, jest zobowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.

Bloki mieszkalne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe jego funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.

Instalacja wewnętrzna w budynku nie może być użytkowana, jeżeli:

1) nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru,

2) nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:

1) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,

3) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,

4) w razie zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, dla środowiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego,

5) odłączenie z użytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w wyniku kontroli stwierdzono występowanie zagrożeń.

Uwaga! Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i o odpowiednim zakresie. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce.

Przejdźmy teraz do przebudowy instalacji wewnętrznej jako przedsięwzięcia, które nie wymaga pozwolenia na budowę.

Instalacje wewnętrzne stanowią część obiektu budowlanego, ich rozbudowa nie podlega samodzielnej kwalifikacji i ex definitione nie jest rozbudową tego obiektu lub jego części. Rozbudowę instalacji wewnętrznych obiektu budowlanego należy postrzegać i kwalifikować jako element zmiany tegoż obiektu budowlanego, który w zależności od charakteru zakresu prac może prowadzić do jego przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 7a PB. O ile w wyniku takich prac nie dochodzi jednak do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, nie stanowią one robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art. 28-30 PB i nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę albo ich zgłoszenia [2].

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:

[1] Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

[2] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 października 2008 r. II SA/Kr 797/08.

Fot. z archiwum Viessmann.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij