Poniższy artykuł przybliża temat elementów składających się na instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych, wskazuje, jak wykonać poprawną instalację gazową oraz jakie formalności spełnić musi użytkownik, aby montaż instalacji mógł dojść do skutku.

Gaz ziemny doprowadzany do wielu polskich domów wykorzystywany jest do zasilania kuchenek, podgrzewaczy oraz kotłów gazowych. Ze względów bezpieczeństwa sprawą nadrzędną jest prawidłowe wykonanie projektu, montaż przez uprawnione osoby oraz odpowiednia eksploatacja instalacji gazowej.

Definicja

Instalacją gazową nazywamy układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Instalację gazową dzielimy na zewnętrzną (prowadzoną na terenie nieruchomości, od kurka głównego do elewacji budynku) oraz wewnętrzną (prowadzoną w budynku).

Instalacja zewnętrzna prowadzona jest w gruncie na głębokości ok. 1 m i wykonuje się ją z rur stalowych spawanych, a przy wyjściu z ziemi może być zakończona zaworem odcinającym umieszczonym na ścianie zewnętrznej budynku. Instalacja w budynku wykonana może być z rur stalowych gwintowanych uszczelnionych w miejscach połączeń pastą uszczelniającą bądź taśmą teflonową albo z rur miedzianych lutowanych lutem twardym lub łączonych za pomocą zaprasowywanych kształtek. Instalacja cechować musi się solidnym i schludnym wykonaniem, a zastosowany materiał bezwzględnie musi być atestowany, posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE i być dopuszczony do stosowania w instalacjach gazowych.

Przyłącze

Początek instalacji gazowej stanowi przyłącze, czyli odcinek rury będący granicą między siecią a instalacją, natomiast zakończeniem są odbiorniki gazu w budynku mieszkalnym. Na przyłączu znajduje się kurek główny, który umożliwia odcięcie gazu. Umieszczony jest on w szafce gazowej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej zasilanego budynku, w odległości do 10 m od tej ściany lub w linii ogrodzenia działki w przypadku domów jednorodzinnych.

Najczęściej, ale niekoniecznie, w wentylowanej szafce gazowej wykonanej z materiałów trudnopalnych poza kurkiem głównym znajdują się reduktor ciśnienia oraz gazomierz. Reduktor służy do obniżenia ciśnienia panującego w sieci gazowej do ciśnienia 5 kPa, które jest odpowiednie do zasilenia odbiorników domowych. Gazomierz (przy spełnieniu odpowiednich wymogów określonych przez Warunki Techniczne) może być zamontowany na klatkach schodowych, korytarzach głównych, w szybach wentylowanych przeznaczonych do pionów instalacyjnych, w kuchniach, przedpokojach oraz odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach piwnicznych.

Bezwzględnie zakazuje się umieszczania liczników gazu w łazienkach i pomieszczeniach mieszkalnych, w których występuje ryzyko wystąpienia wilgoci, oparów, związków chemicznych itd., we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, a także w pobliżu palników, palenisk i urządzeń gazowych. Gazomierze powinny być zamontowane oddzielnie dla każdego odbiorcy, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a przed każdym z urządzeń musi być zainstalowany kurek odcinający, tak aby możliwe było jego odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji.

Rury

Poziome przewody instalacji na gaz ziemny należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ponad przewodami innych instalacji w odległości co najmniej 10 cm od nich. W miejscach krzyżowania się z przewodami innych instalacji powinna być zachowana odległość 2 cm. W piwnicach i suterenach wymogiem jest prowadzenie przewodów po ścianie lub pod stropem, natomiast na kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach ściennych osłoniętych nieszczelnym ekranem, np. płytą kartonowo-gipsową lub wypełnionych łatwousuwalną masą tynkarską (tylko w przypadku stosowania rur stalowych). Przejście instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku zabezpiecza się rurą osłonową o większej średnicy, chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z osiadaniem budynku.

Formalności

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji gazowej czeka nas jednak wiele formalności. Musimy zacząć od złożenia do dystrybutora gazu ziemnego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje się umowę przyłączeniową do sieci gazowej, w której określa się termin wykonania przyłącza oraz termin rozpoczęcia odbioru gazu i do tego czasu powinniśmy przygotować instalację wewnętrzną.

Aby jednak wykonać wewnętrzną instalację gazową, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Podstawą do uzyskania pozwolenia jest przedstawienie w Urzędzie Miejskim uzgodnionego projektu wykonanego przez wykwalifikowanego projektanta posiadającego uprawnienia gazowe w zakresie projektowania, pozytywnej opinii kominiarskiej wskazującej możliwości odprowadzenia spalin oraz sprawności wentylacji, a także oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością i mapy poglądowej.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji oraz po otrzymaniu Dziennika Budowy (na nasz wniosek) zlecamy prace uprawnionemu wykonawcy. Firma wykonawcza instaluje podejście pod gazomierz, a każdy etap budowy nadzoruje i wprowadza do Dziennika Budowy kierownik budowy. Na koniec wykonuje się próbę szczelności oraz sprawdza się sprawność działania przewodów kominowych i wentylacji, co poparte jest odpowiednimi protokołami przekazywanymi odbiorcy. Zakończenie prac zgłaszane jest do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie przekazuje się Dziennik Budowy.

Odbiór kończy się podpisaniem kompleksowej umowy z dostawcą paliwa gazowego, a podanie gazu następuje po okazaniu wymaganych dokumentów powykonawczych określonych przez dostawcę (m.in. projekt techniczny instalacji, protokoły odbiorowe, kopia pozwolenia na budowę, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem, zawiadomienie o zakończeniu budowy).

Wykonanie instalacji w solidny sposób, z atestowanych materiałów i przez uprawnione do tego osoby wpływa nie tylko na prawidłowe funkcjonowanie, ale również na bezpieczeństwo użytkowników instalacji gazowej. Właściciel instalacji gazowej lub zarządca nieruchomości powinien zadbać o przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych. Co najmniej raz w roku sprawdzić należy stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, natomiast stare przewody powinny przechodzić renowację. Kontrolę szczelności instalacji gazowych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, natomiast wszelkie nieprawidłowości działania instalacji gazowej zgłaszajmy na pogotowie gazowe.

Anna Szczęsna

Fot. z arch. Viega.

3 myśli na temat “Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym

 • 11 lutego 2017 o 04:27
  Permalink

  Jestem bardzo zdenerwowana i boję się o swoje bezpieczeństwo, od dwóch dni następuje w moim bloku wymiana instalacji gazowej, liczniki gazowe przeniesione zostaną z pomieszczenia kuchni na korytarz. Myślałam, że każdy lokator będzie miał licznik usytuowany przy swoim lokalu, jednak plan zaakceptowany przez Dyrekcję ADM jest przerażający. Zbiorczo, kilku lokatorów będzie podpiętych do jednej, głównej rury przebiegającej na ścianie mojego pokoju, na której znajdują się już dwie skrzynki telewizji kablowej i moja mufa elektryczna, nie mówiąc o ładzie architektonicznym jaki tu powstał. Czuję przy tym nie komfort zamieszkiwania w lokalu. Czy tak powinno być?

  Odpowiedz
 • 17 marca 2017 o 09:40
  Permalink

  Dzień dobry,

  Montaż gazomierza uznaje się za poprawny, jeśli spełni poniższe wymogi, które znajdują się w Warunkach Technicznych. W przytoczonym fragmencie pominęłam punkty, które również należy uwzględnić przy montażu gazomierzy, ale nie są tematem opisywanej przez Panią sytuacji.

  „§ 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej „gazomierzamiˮ, spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy, powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

  2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany.

  3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym, uznaje się, że wymaganie to jest spełnione.

  4. Gazomierze mogą być instalowane:
  1) w szafkach z materiałów co najmniej trudno zapalnych, z otworami wentylacyjnymi:
  a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych,
  b) (…)
  2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych, dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych.

  5. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy, także bez szafek, w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych, podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej.

  6. (…)

  § 167. Gazomierzy nie można instalować:
  1) (…)
  2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi;
  3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska;
  4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

  § 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

  2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza – o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń.

  3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m.

  4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany. „

  Pozdrawiam – Anna Szczęsna

  Odpowiedz
 • 30 maja 2017 o 18:36
  Permalink

  Gdzie można kupić takie rury i kształtki miedziane jak tu na rysunku z uszczelkami do zaciskania prasą.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij