Zwracam się z zapytaniem odnośnie do dyrektywy, która weszła w życie 26.09.2015 r. Prowadzę aktualnie inwestycję budowy jednego ze szpitali na terenie RP. Pozwolenie na budowę zostało wydane przed datą wejścia w życie ww. Dyrektywy, do pozwolenia został dołączony projekt budowlany wraz z projektem kotłowni. Projekt kotłowni oparty jest na dwóch kotłach grzewczych niekondensacyjnych, z palnikami wentylatorowymi, olejowo-gazowymi o mocy około 200 kW każdy.

Obecnie rozpoczęliśmy realizację kotłowni, niestety nie wiemy, jak potraktować Dyrektywę, w myśl której nie możemy zastosować kotłów o parametrach założonych w projekcie (niekondensacyjnych). Ze względu na uwarunkowania obiektu, nie możemy wybrać kotłów kondensacyjnych, dlatego że parametry temperatury układu grzewczego obliczone są dla parametrów 80/60, a dodatkowo nie ma dostępnych kotłów kondensacyjnych olejowo-gazowych. Zastosowanie ekonomizera na spalinach, zwiększającego sprawność układu, także nie wchodzi w grę. Należy też zwrócić uwagę, że przetarg na budowę tego obiektu odbył się prawie rok temu i oferty złożone zostały na urządzeniach z projektu.

Wprowadzenie zmian mających na celu sprostanie wymogom Dyrektywy wiąże się nie tylko z gigantycznym wzrostem kosztów inwestycyjnych, ale przede wszystkim z trudnościami technicznymi dotyczącymi zmiany technologii pracy układu. Wprowadzenie Dyrektywy oceniam bardzo pozytywnie, zwiększenie efektywności pracy układu grzewczego jest jak najbardziej wskazane, powinno ono jednak dotyczyć obiektów, gdzie pozwolenie na budowę zostało wydane po terminie wdrożenia Dyrektywy.

Proszę o informację, czy w tej sytuacji zapisy Dyrektywy powinny respektowane?

Serdecznie pozdrawiam!

Wojciech Andrzejewski


Szanowna Redakcjo!

Dokumenty odnoszące się do tej sytuacji to konkretnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

Powyższa Dyrektywa wyznaczyła cel, jakim jest ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej poprzez propagowanie wysokosprawnych urządzeń związanych z energią (wytwarzających, wykorzystujących, przekazujących energię). Rozporządzenie jest z kolei aktem prawnym wypełniającym wymagania Dyrektywy i zawiera wytyczne dla konkretnych produktów. W przypadku Rozporządzenie 813/2013 wymogi dotyczą wprowadzania do obrotu lub użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń o znamionowej mocy cieplnej ≤ 400 kW. Wymogi muszą być spełnione przez każdy produkt wprowadzany do obrotu, a więc w tym konkretnym przypadku przez producenta kotłów grzewczych wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń. Wymagania sprawności użytkowej zostały postawione dość wysoko, przez to spełniają je jedynie kotły kondensacyjne (patrz „Załącznik II” niniejszego Rozporządzenia).

Oznacza to, że z dniem wejścia w życie Rozporządzenia 813/2013, a więc 26.09.2015 r. producent urządzeń grzewczych nie może wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających wymagań, o ile te wykorzystywane będą do ogrzewania pomieszczeń (nawet jeżeli obieg ogrzewania pomieszczeń stanowi tyko część całego systemu grzewczego).

Zarówno Dyrektywa, jak i Rozporządzenie pochodzą sprzed kilku lat i przez ostatnie miesiące środowisko branżowe starało się dość dużo mówić o ich wprowadzeniu i wpływie na rynek.

Na szczęście na rynku dostępne są kotły olejowo-gazowe kondensacyjne, najczęściej w formie kotła niskotemperaturowego z przystawką kondensującą pod jedną obudową i sprzedawane jako jeden kompletny produkt (np. Vitoradial 300-T firmy Viessmann).

Pozwolenie na budowę oznacza jedynie, że można przystąpić do czynności budowlanych – jednak należy przestrzegać obowiązujących w danej chwili przepisów.

Dawid Pantera


Szanowna Redakcjo!

Między kotłem klasycznym a kotłem wykonanym w technice kondensacyjnej zachodzi nie tylko istotna różnica w ich budowie. Są one przede wszystkim predysponowane do pracy w różnych warunkach termicznych czynnika grzewczego. Kocioł kondensacyjny wymaga zauważalnie niższej temperatury tego czynnika. A to pociąga konieczność indywidualnego dopasowania systemu grzewczego do jego źródła, choćby zastosowania odpowiednio dobranych grzejników. Dla przekazania określonego strumienia ciepła od grzejników do otoczenia przy niższej różnicy temperatury między nośnikiem a powietrzem w pomieszczeniu niezbędna jest odpowiednio większa powierzchnia grzejnika. Idea stosowania techniki kondensacyjnej jest oczywista – podnosi ona efektywność  energetyczną systemu grzewczego. Ale tym niemniej termin wykonania dokumentacji narzuca obowiązujące rozwiązania.

Jest też stara rzymska zasada prawna: lex retro non agit (łac. prawo nie działa wstecz). Dlatego też, chociaż nie jestem prawnikiem, uważam, że nowa dyrektywa nie może w sposób bezwzględny narzucać obowiązku stosowania techniki kondensacyjnej w już realizowanych inwestycjach.

Z poważaniem

dr inż. Piotr Kubski


Szanowna Redakcjo,

W odpowiedzi na zapytanie (…) dotyczące wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 813/2013, stanowiącego akt wykonawczy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w sprawie wymagań ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tzw. dyrektywa ERP – Energy-related products) informujemy:

Ogólne wymagania w zakresie ekoprojektu określone zostały w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935, z późn. zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 32), które stanowią wdrożenie do polskiego systemu prawnego ww. dyrektywy 2009/125/UE. Ustawa o systemie oceny zgodności określa zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów. Dokonanie oceny zgodności jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku.

Termin „wprowadzenie do obrotu” został zdefiniowane w art. 5 ustawy o systemie oceny zgodności. Pojęcie „wprowadzenie do obrotu” oznacza działanie, w wyniku którego wyrób jest po raz pierwszy udostępniany na rynku wspólnotowym, z zamiarem jego dystrybucji i używania na terenie Unii Europejskiej. Udostępnienie może odbywać się nieodpłatnie albo za opłatą. Należy przez to rozumieć, że wyrób udostępniony w jakimkolwiek z państw członkowskich UE został już wprowadzony do obrotu.

Do dyrektywy 2009/125/UE wydawane są akty wykonawcze, które określają szczegółowe wymagania dla poszczególnych grup produktów. Obowiązują one bezpośrednio i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego.

Odnosząc się do pytania dotyczącego wprowadzania do obrotu ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych, w tym w szczególności kotłów grzewczych, uprzejmie informuję, że kotły już wyprodukowane na terenie UE lub sprowadzone z zagranicy i odprawione, które są udostępnione do sprzedaży (znajdujące się w magazynach i hurtowniach) są już „wprowadzone do obrotu”. Jeżeli zatem zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami, że wprowadzenie do obrotu kotłów nastąpiło przed 26 września 2015 roku, to będzie można je instalować i uruchamiać również po tej dacie. Jeżeli jednak kotły zostały przez producenta (lub importera) wprowadzone do obrotu po dniu 26 września 2015 r., to przepisy rozporządzenia muszą być bezwzględnie respektowane, a kwestia wcześniejszej daty wydania pozwolenia na budowę (tj. przed datą wejścia w życie wymagań) nie zwalnia z obowiązku stosowania tych przepisów.

Jednocześnie informujemy, że Minister Gospodarki, jako organ administracji publicznej i władza wykonawcza, nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji przepisów prawa. Dokonywać tego może jedynie w konkretnym przypadku sąd powszechny.

Ponadto informujemy, iż Komisja Europejska na stronach:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/doc/2012_labelling_faq.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/index_en.htm

publikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wymagań w zakresie ekoprojektu w odniesieniu do produktów wykorzystujących energię.

Z poważaniem

Mariusz Kozłowski

Ministerstwo Gospodarki

Departament Komunikacji Społecznej

Naczelnik Wydziału

Fot. z arch. Viessmann.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij