Szanowna Redakcjo!

Na waszej stronie internetowej przeczytałem artykuł na temat pieców kaflowych („Piece kaflowe. Palić każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…” – „Magazyn Instalatora 3/2012 – przyp. red.). W związku z tym artykułem mam do Państwa pytanie. Na dniach zdun (fachowiec z wieloletnim doświadczeniem i mający świetne opinie) kończy mi stawiać piec kaflowy (hermetyczny). Twierdzi, że żadna wentylacja nie jest konieczna.

Upiera się, że do rozpalania w palenisku wystarczy, aby było uchylone okno, a przebijanie się do kanału wentylacyjnego w kominie nie jest potrzebne. Ja z kolei mam obawy co do ryzyka zatrucia czadem i uważam, że powinno się przebić i założyć kratkę (komin ma dwa oddzielne kanały, w tym jeden wentylacyjny) właśnie ze względu na czad. Będę wdzięczny za informację, czy w przypadku takiego pieca kaflowego rzeczywiście nie jest potrzebna wentylacja. Z góry dziękuję za podpowiedź.

(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Szanowny Panie!

Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, takie jak piece kaflowe, kominki oraz piece kominkowe, przeżywają swój renesans i bardzo często są instalowane w naszych domach. Jednakże aby nie stały się dymiącą zmorą, i co gorsza nie zagrażały naszemu życiu i zdrowiu, muszą być urządzeniami w pełni bezpiecznymi.

Bezpieczne użytkowanie palenisk opalanych paliwami stałymi możliwe jest przy spełnieniu poniższych warunków:

 1. Palenisko jako system grzewczo-kominowy musi zostać prawidłowo zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Projekt musi być zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i branżowej z materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania w stosownym zakresie.
 3. Palenisko musi być użytkowane w sposób przewidziany w instrukcji producenta urządzenia, jak również wg instruktażu instalatora, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i jakości paliwa oraz dotrzymania czasookresów czynności konserwacyjnych i kontrolnych.

Instalacja pieca kaflowego w lokalu/budynku mieszkalnym musi zostać dokonana przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm technicznych.

Przede wszystkim zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami:

 • 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

Z powyższego przepisu wynika, że w całorocznym domu mieszkalnym ww. paleniska nie mogą stanowić podstawowego źródła ciepła i mogą być instalowane jedynie jako wspomagające urządzenia grzewcze.

Przyjrzyjmy się teraz temu, co mówią przepisy w zakresie pomieszczeń, w których uwzględniając ww. wymagania, możemy instalować kominki (do tej grupy urządzeń grzewczych należy zaszeregować piece kaflowe). Tu znów odwołujemy się do ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które określa, że pomieszczenia te muszą spełniać następujące wymagania § 132. 3.:

 1. o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
 2. spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
 3. posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
 4. w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
 5. a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka — dla kominków o obudowie zamkniętej.

Konieczność zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu, w którym zainstalowano palenisko grzewcze na opał stały, wynika z § 147 pkt 2, który mówi, że: „Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza”.

W ustępie 1 pkt 2 § 132 przywołano kluczowy w tym przypadku paragraf 150 ust. 9 i 10:

 1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
 2. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Przewody kominowe wentylacyjne muszą spełniać wymagania zawarte w § 140 ust. 1 i 2 oraz w § 145 ust. 1 ww. Warunków Technicznych:

 • 140:
 1. Przewody kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów murowanych.
 2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266:
 3. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Wielkość netto otworu wentylacyjnego powinna być zbieżna z wielkością pola powierzchni samego przewodu kominowego.

Zgodnie z wymaganiami PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” pkt 5.1.4. otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu nie przekraczała 150 mm.

Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, i powinny być obsługiwane z poziomu podłogi…

Bardzo istotną kwestią z punktu widzenia sprawności funkcjonowania przewodów kominowych jest prawidłowe wyprowadzone ich wylotów na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu kominowego. Wymaganie te uważa się za spełnione, jeśli wyloty zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony normą PN-89/B-10425 dla kominów murowanych.

Reasumując przedstawione zagadnienia oraz przepisy techniczne, pomieszczenie z piecem kaflowym musi posiadać wentylację wywiewną i w tym przypadku może to być kratka wentylacyjna w wolnym przewodzie kominowym. Niezbędne jest również zapewnienie dopływu powietrza do spalania oraz prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie kanału nawiewnego z zewnątrz budynku doprowadzonego możliwie blisko paleniska.

Wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu z piecem kaflowym, kominkiem jest wymagana przede wszystkim ze względu na zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Ogromne zdziwienie budzi fakt, że renomowany fachowiec – zdun z wieloletnim stażem – nie zna podstawowych wymagań w zakresie wentylacji pomieszczeń z tego typu paleniskami i, co gorsza, błędnie informuje inwestora, że żadna wentylacja nie jest potrzebna. Otwieranie okna przy rozpalaniu w piecu, jak radzi Pan zdun, nie zastąpi sprawnie działającej wentylacji nawiewno-wywiewnej i absolutnie nie spełni swojej roli.

Taki stan rzeczy, to jest brak opisanej wentylacji, może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców i nawet najlepiej wybudowany piec tego nie zmieni. Aby takiego zagrożenia uniknąć, przed przekazaniem urządzenia do użytkowania należy zlecić kontrolę całego systemu grzewczo-kominowego (w szczególności szczelności układu) i sprawności działania wentylacji nawiewno-wywiewnej mistrzowi kominiarskiemu celem wydania stosownej opinii.

Z poważaniem,

Mirosław Antos, mistrz kominiarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij