W artykułach postaram się przybliżyć Państwu zobowiązania, którym będą musieli sprostać dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania kotły na paliwa stałe oraz kotły włączane do zestawów zawierających – oprócz kotła – ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

W poprzednich artykułach („Magazyn Instalatora” 5, 6-7/2016 – przyp. red.) podałem zakres obowiązywania rozporządzenia 2015/1189 oraz termin jego wprowadzenia w życie. Zawarłem w nich również najważniejsze definicje związane z tematem.

Rozporządzenie 2015/1187

Rozporządzenie 2015/1187 ustala obowiązki dostawców i dystrybutorów wprowadzających do obrotu lub użytkowania kotły na paliwo stałe, w tym również kotły na paliwo stałe włączane do zespołów zawierających kocioł, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, w zakresie etykietowania kotłów i zespołów. W rozporządzeniu ustalono wymagania dotyczące etykietowania energetycznego i umieszczania dodatkowych informacji o kotłach na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej 70 kW lub mniejszej oraz zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej 70 kW lub mniejszej, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Podobnie jak rozporządzenie 2015/1189 również omawiane rozporządzenie nie dotyczy kotłów podgrzewających tylko wodę użytkową, kotłów przeznaczonych do wytwarzania pary lub podgrzewania powietrza, kotłów kogeneracyjnych o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub większej i kotłów opalanych biomasą niedrzewną.

Obowiązki dostawców i dystrybutorów

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 1187/2015 od dnia 1 kwietnia 2017 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania kotły na paliwa stałe oraz kotły włączane do zestawów zawierających oprócz kotła ogrzewacze dodatkowe; regulatory temperatury i urządzenia słoneczne są zobowiązani do dopilnowania, aby:

a) każdy kocioł na paliwa stałe oraz każdy kocioł przeznaczony do użytkowania w zestawie zawierającym oprócz kotła ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne był dostarczany wraz z drukowaną etykietą, której format, wymiary i zawarte w niej informacje, w tym klasyfikacja efektywności energetycznej, były zgodne z wymaganiami ustalonymi w załączniku III do rozporządzenia.

b) dla każdego modelu kotła na paliwo stałe dostarczono dystrybutorom elektroniczną etykietę zawierającą identyczne informacje, jak etykiety pokazane na rysunkach 1 i 2, oraz klasyfikację efektywności energetycznej określoną w załączniku II do rozporządzenia;

Rysunek 1 prezentuje wzór etykiety dla kotła na paliwa stałe:

Pilarski216-1OK

* w polu I należy podać nazwę dostawcy lub jego znak towarowy,

* w polu II należy podać identyfikator modelu,

* w polu III symbol funkcji ogrzewania pomieszczeń,

* w polu IV należy podać klasę efektywności energetycznej kotła ustaloną wg załącznika II do rozporządzenia; wierzchołek strzałki zawierającej literowe oznaczenie klasy efektywności energetycznej kotła powinien znajdować się na wysokości wierzchołka strzałki odpowiadającej mu klasy efektywności energetycznej,

* w polu V należy podać nominalną moc cieplną kotła w kW, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej,

* w polu VII dla kotłów kogeneracyjnych należy zaznaczyć symbol funkcji wytwarzania energii elektrycznej.

Uwaga! W załączniku nr III do rozporządzenia podano szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów, grafiki i kolorystyki etykiet.

Rysunek 2 pokazuje wzór etykiety dla kotła na paliwa stałe przeznaczonego do użytkowania w zestawach zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne:

Pilarski216-2OK

* w polu I należy podać nazwę dostawcy lub jego znak towarowy,

* w polu II należy podać identyfikator modelu,

* w polu III należy podać symbol funkcji ogrzewania pomieszczeń,

* w polu IV należy podać klasę efektywności energetycznej kotła ustaloną wg załącznika II do rozporządzenia,

* w polu V należy podać wskazanie, czy do zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne może być włączony kolektor słoneczny, zasobnik ciepłej wody użytkowej, regulator temperatury lub ogrzewacz dodatkowy,

* w polu VI należy podać klasę efektywności energetycznej zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne ustaloną wg załącznika II do rozporządzenia; wierzchołek strzałki zawierającej literowe oznaczenie klasy efektywności energetycznej zestawu powinien znajdować się na wysokości wierzchołka strzałki odpowiadającej mu klasy efektywności energetycznej.

Uwaga! W załączniku nr III do rozporządzenia podano szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów, grafiki i kolorystyki etykiet.

c) dla każdego modelu kotła na paliwo stałe, w tym również dla kotłów przeznaczonych do użytkowania w zespołach zawierających wraz z kotłem ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, była dostarczona karta produktu zgodna z wymaganiami ustalonymi w załączniku IV do rozporządzenia;

d) dla każdego modelu kotła na paliwo stałe dostarczono dystrybutorom elektroniczną kartę produktu;

e) na każde żądanie organów państw członkowskich oraz Komisji była udostępniana dokumentacja techniczna, której zakres ustalono w pkt 1 załącznika V do rozporządzenia;

f) wszelkie reklamy modelu kotła zawierające informacje związane ze zużyciem energii lub cenę zawierały również klasę efektywności energetycznej danego modelu kotła;

g) materiały promocyjne modelu kotła opisujące jego parametry techniczne zawierały również klasę efektywności energetycznej danego modelu kotła.

W rozporządzeniu ustalono (artykuł 4) dodatkowe obowiązki dla dystrybutorów. Obowiązki te dotyczą informacji przekazywanych nabywcy w przypadku ofert sprzedaży, wypożyczania lub ofert sprzedaży ratalnej kotłów na paliwa stałe. Informacje, które należy podawać w przypadku, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, ustalono w załączniku VI do rozporządzenia. W przypadku kotłów na paliwo stałe informacje te obejmują: klasę efektywności energetycznej, nominalną moc cieplną w kW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, współczynnik efektywności energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku kotłów kogeneracyjnych – również sprawność elektryczną w % w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

Podobnie dla kotłów na paliwa stałe stanowiących wyposażenie zestawów zawierających obok kotła ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne – przekazywane informacje powinny zawierać klasę efektywności energetycznej, współczynnik efektywności energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oraz informacje wyszczególnione w punktach 1 i 2 załącznika IV do rozporządzenia.

Dystrybutorzy kotłów na paliwa stałe powinni dopilnować, aby:

* każdy kocioł był zaopatrzony na zewnątrz etykietą spełniającą podane wyżej wymagania;

* kotły oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej, użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami ustalonymi w pkt. 1 załącznika IV (informacje w kolejności: klasa efektywności energetycznej, nominalna moc cieplna kW zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, współczynnik efektywności energetycznej zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, dla kotłów kogeneracyjnych – sprawność elektryczną w % zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej);

* w ofertach internetowych należy podać informacje ustalone w załączniku VII. W tym przypadku definiuje się dodatkowo terminy:

a) „mechanizm wyświetlania” oznaczający każdy ekran służący do wyświetlania treści internetowych;

b) „wyświetlacz wbudowany” oznaczający interfejs umożliwiający dostęp do ekranu za pomocą myszy lub rozszerzenie innego obrazu albo zbioru danych na ekranie dotykowym;

c) „ekran dotykowy” oznacza reagujący na dotyk ekran komputera, tabletu lub smartfonu;

d) „tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w innej formie (gdy urządzenia nie mogą wyświetlić grafiki) lub jako pomoc ułatwiająca dostęp.

W internecie zamieszcza się stosowną etykietę (o odpowiedniej wielkości) otrzymaną od dostawców, którą należy umieścić w bliskiej odległości od ceny. Etykietę należy wypełnić z wykorzystaniem danych z kart produktu. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta powinna pojawić się przy pierwszym kliknięciu myszą lub rozszerzeniu ekranu dotykowego.

W przypadku wyświetlacza wbudowanego obraz:

* jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej;

* zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej;

* ma formę ustaloną w załączniku;

* z informacjami zawartymi w etykiecie powinien wyświetlać się w sekwencji ustalonej w załączniku VII do rozporządzenia.

Na mechanizmie wyświetlania należy również umieścić (w pobliżu ceny) stosowną kartę produktu. Na wyświetlaczu wbudowanym powinno być widoczne i czytelne oznaczenie „karta produktu” – karta produktu powinna pojawiać się przy pierwszym kliknięciu myszą.

W załączniku nr IV do rozporządzenia podano szczegółowe wytyczne dotyczące informacji technicznych podawanych w karcie produktu.

Etykiety

Ustalony w rozporządzeniu wzór etykiety dla kotła na paliwo stałe pokazano na rysunku 1, a wzór etykiety dla kotła na paliwo stałe przeznaczonego do użytkowania w zestawie zawierającym oprócz kotła ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne pokazano na rysunku 2.

Od dnia 26 września 2019 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania kotły na paliwo stałe oraz kotły przeznaczone do zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne są zobowiązani do dopilnowania, aby:

a) każdy kocioł na paliwa stałe był dostarczany wraz z drukowaną etykietą pokazaną na rysunku 3, której format, wymiary i zawarte w niej informacje, w tym klasyfikacja efektywności energetycznej, były zgodne z wymaganiami ustalonymi w załączniku III do rozporządzenia.

Rysunek 3 przedstawia wzór etykiety dla kotła na paliwa stałe obowiązujący do dnia 26 września 2019 r. Opis jak do rysunku nr 1.

Pilarski216-3OK

b) dystrybutorom każdego modelu kotła udostępniono etykietę elektroniczną zgodną z wymaganiami podanymi w pkt a).

Przy porównaniu wzorów etykiet pokazanych na rysunkach 1 i 2 ze wzorem etykiety pokazanej na rysunku 3, zwracam uwagę fakt, że z etykiety pokazanej na rysunku 3 usunięto oznakowania klas efektywności energetycznych oznaczonych literami „E”; „F” i „G” – trzech najniższych klas efektywności energetycznej kotłów na paliwa stałe.

Ustalanie klasy EEI

Klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe deklarowaną w etykiecie dla zalecanego paliwa należy ustalić wg wzoru:

EEI = ηson * 100 * BLF – F(1) – F(2) * 100 + F(3) x 100

gdzie:

ηson – sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, obliczona w sposób podany w części I czyklu („Magazyn Instalatora” 5 i 6-7/2016);

BLF – współczynnik preferujący na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej kotły opalane biomasą; BLF = 1,45 dla kotłów opalanych biomasą i BLF = 1 dla kotłów opalanych paliwami kopalnymi;

F(1) – uwzględnia negatywny wpływ na współczynnik efektywności energetycznej czynników związanych z regulacją temperatury; F(1) = 3;

F(2) – uwzględnia negatywny wpływ na współczynnik efektywności energetycznej zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne; F(2) oblicza się w sposób podany w części I cyklu („Magazyn Instalatora” 5 i 6-7/2016);

F(3) – uwzględnia pozytywny wpływ sprawności elektrycznej ηel,n kotłów kogeneracyjnych na współczynnik efektywności energetycznej; F(3) = 2,5 * ηel,n.

Klasy efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe, w zależności od współczynnika efektywności energetycznej, zestawiono w tabeli 1.

Pilarski216tabela-1

Klasę efektywności energetycznej zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, deklarowaną w etykiecie dla zalecanego paliwa należy ustalić w zależności od:

* współczynnika efektywności energetycznej kotła podstawowego na paliwo stałe;

* klasy regulatora temperatury;

* sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotła dodatkowego;

* udziału energii słonecznej wykorzystywanej przez zestaw (zaczerpniętych z karty produktu urządzenia słonecznego, w tym wielkości kolektora, pojemności zasobnika, efektywności kolektora i klasy zasobnika);

* sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń przez pompę ciepła (zaczerpniętej z karty produktu pompy ciepła);

* udziału energii pompy ciepła.

W obliczeniach należy uwzględnić wagi przypisane do poszczególnych urządzeń zestawione w tabeli 2.

Pilarski216tabela-2OK

W następnym artykule kontynuowana będzie tematyka obliczania współczynnika efektywności energetycznej zestawu.

Sławomir Pilarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij