Ze względu na brak odpowiednich przepisów i wytycznych dotyczących wykorzystania wody deszczowej, a także systemów stosowanych w tym celu, musimy szukać sprawdzonych rozwiązań poza granicami naszego państwa.

W mojej opinii w kwestiach związanych z prawidłową eksploatacją dobrym wzorcem do naśladowania są nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. Od ponad ćwierćwiecza konsekwentnie wprowadzają rozwiązania z zakresu wykorzystywania deszczówki i to na ich doświadczeniach bazuje mój wywód. Artykuł przedstawia wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów wykorzystania wody deszczowej przedstawione w normie DIN 1989-1:2001-10 z moim komentarzem.

Systemy wody deszczowej – pierwsze uruchomienie

Poprawne uruchomienie systemu, obok poprawnego montażu wszystkich podzespołów, stanowi podstawę jego właściwego funkcjonowania. Stanowi ono ważny element, który bardzo często zostaje pominięty. Uruchomienie powinno nastąpić przy udziale specjalisty. Należy wykonać próbne uruchomienie poszczególnych urządzeń (np. pompy ciśnieniowej lub zasilania wodą wodociągową).

Poniżej przedstawiono listę rzeczy, które należy sprawdzić podczas uruchomienia próbnego:

 • kondycja systemu filtracji;
 • szczelność wszystkich połączeń, rur zasilających i odprowadzających nadmiar;
 • sprawność urządzeń przeciw zwrotnych, jeżeli są zamontowane;
 • szczelność zbiornika i połączeń dopływów i odpływów;
 • szczelność przewodów wody deszczowej;
 • sprawność pompy ciśnieniowej wody deszczowej;
 • ustawienie odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku powodującego przełączenie między wodą deszczową i wodą wodociągową;
 • poziom hałasu wywoływanego pracą pompy i przepływem wody;
 • zasilanie wodą wodociągową (czy spełnione są warunki normy PN-EN 1717 dotyczące swobodnej przerwy powietrznej);
 • wskaźnik poziomu wody deszczowej;
 • wodomierze;
 • bezpieczniki i wyłączniki różnicowo-prądowe;
 • odpowiednie oznaczenie przewodów i przyborów.

Zaleca się sporządzenie protokołu z pierwszego uruchomienia systemu i przygotowanie ewentualnych uwag i wskazówek, które zostaną przekazane użytkownikowi systemu.

Systemy wody deszczowej – wskazówki dotyczące obsługi

Instrukcja obsługi powinna zawierać uwagi dla użytkownika systemu:

 • Jeżeli jakość wody w odbiornikach ulegnie pogorszeniu, pojawi się nieprzyjemny zapach, kolor lub zawiesina, należy dokonać inspekcji systemu, a jeżeli to konieczne – wezwać serwisanta.
 • Należy uniknąć przenikania cząstek gruntu i wody powierzchniowej poprzez otwory rewizyjne i wloty do zbiornika na deszczówkę.
 • Poziom wypełnienia zbiornika na deszczówkę powinien być regularnie sprawdzany.
 • Nie wolno stosować żadnych dodatków chemicznych podczas użytkowania i czyszczenia systemu wykorzystania wody deszczowej.
 • Bezpośrednie połączenia pomiędzy przewodami wody deszczowej i wodociągowej są niedozwolone.
 • Przewody prowadzące wodę deszczową i odbiorniki niezabezpieczone przed przemarzaniem muszą być odłączane i opróżniane w odpowiednim czasie przed wystąpieniem ujemnych temperatur (patrz: fot.).
 • Należy unikać dodatkowych obciążeń statycznych na przewodach dopływowych, przelewowych, opróżniających i zasilających odbiorniki (np. zawieszania na nich różnych przedmiotów).
 • Należy zapewnić swobodny dostęp do wszystkich elementów sterujących systemem i innych elementów podlegających regularnej kontroli i konserwacji.
 • Straty wody można wykryć poprzez regularne odczyty wartości na wodomierzach zainstalowanych na dopływie wody wodociągowej oraz na rurociągu tłocznym wody deszczowej. W ten sposób można również określić, jaka rzeczywista ilość wody deszczowej jest wykorzystywana.
 • Zaleca się regularne prowadzenie ewidencji miesięcznego zużycia wody wodociągowej oraz wody deszczowej, dla lepszej kontroli funkcjonowania systemu.

Systemy wody deszczowej – kontrola i konserwacja

Żywotność i niezawodność systemu może zostać zwiększona dzięki regularnej kontroli i konserwacji. Prowadzona z odpowiednią częstotliwością inspekcja pozwoli także uniknąć kosztownych awarii i uszkodzeń.

Systemy wykorzystania wody deszczowej powinny być okresowo sprawdzane przez użytkownika lub serwis. Szczególną uwagę należy zwrócić na wodomierze, urządzenia sterujące pompami, kontrolujące i obrazujące poziom napełnienia zbiornika, a także głośność pracy pomp oraz – o ile to możliwe – szczelność wszystkich połączeń hydraulicznych.

Inspekcja i prace konserwacyjne systemu wykorzystania wody deszczowej powinny być wykonywane przez użytkownika lub serwis w interwałach czasowych przedstawionych w tabeli.

Tabela. Prace serwisowe dla systemu wody deszczowej

Przeglądy i konserwacja powinny obejmować części przedstawione w tabeli.

Odstępy czasowe, w jakich należy wykonywać poszczególne czynności, mogą być różne w zależności od specyfiki systemu. Należy brać pod uwagę wytyczne producenta zawarte w instrukcjach obsługi.

Inspekcje mogą być wykonywane przez użytkownika, jednak wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze powinien wykonywać wykwalifikowany serwis.

Podsumowanie

Przestrzeganie przedstawionych powyżej wskazówek i zastosowanie się do wytycznych dotyczących monitorowania i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów wykorzystywania wody deszczowej pozwala na zwiększenie ich niezawodności, wydłużenie okresu życia podzespołów i całego systemu, a także przyczynia się do redukcji kosztów związanych z naprawą wszelkich usterek wynikających z długotrwałego użytkowania uszkodzonych elementów. Wszystkie urządzenia mechaniczne mają tę nieprzyjemną właściwość, że niestety ulegają awariom. Dzięki bieżącej kontroli stanu podzespołów systemu można z wyprzedzeniem wykryć lub przewidzieć czające się usterki.

Tomasz Makowski

Fot. Odłączenie pompy od instalacji nawadniającej na zimę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij