Wykonanie instalacji gazowych, słonecznych, grzewczych…

Każdy inwestor, wnioskodawca czy inna osoba zainteresowana mają prawo w zakresie swoich potrzeb wykorzystać inną osobę do załatwiania swoich spraw. Taką osobą w pojęciu prawnym jest pełnomocnik. Jakie korzyści i problemy stoją przed tym tematem, prezentuje niniejszy artykuł.

Prowadząc różne sprawy, każdy z nas spotyka się z wieloma problemami w zakresie budowy czy też eksploatacji obiektu. Bywają pewne sprawy, które wydają się nam zbyt trudne albo zbyt skomplikowane, aby się nimi zająć, a czasami zwyczajnie nie mamy czasu, aby je załatwić. Możemy korzystać w takim wypadku z przedstawiciela – pełnomocnika.

Rodzaje własności

Na początek może przypomnę Państwu, że z zakresu własności posiadamy 3 rodzaje własności:

  • grunt,
  • budynek,
  • urządzenia – czyli instalacje, uzbrojenie terenu infrastruktura i inne.

Każda z form własności w zakresie przenoszenia jego prawa, tj. wykazania nowego właściciela albo chociażby użytkownika, leasingobiorcy, dzierżawcy, przy załatwianiu spraw przez inną osobę wymaga umocowania prawnego.

Kodeks cywilny w takim zakresie zajmuje pewien dział, jakim jest rozdział VI Przedstawicielstwo od art. 95 do 109 kc.

Każdy człowiek ma możliwość ustanawiania swojego przedstawiciela. Osoby w wieku od 13 lat mają prawo występowania przed sądami i innymi organami samorządowymi. Jednakże każda z osób pełnoletnich ma prawo wyznaczenia swojego pełnomocnika do prowadzenia wskazanych spraw. Decydując się na budowę instalacji słonecznej lub instalacji hybrydowej, można korzystać ze wsparcia na dofinansowanie. Jednakże wypełnienie wniosku czy załatwienie formalności może być utrudnione.

Komu pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo można udzielić instalatorowi, firmie instalacyjnej, przedsiębiorstwu firmy, np. gazowej, do załatwienia wszystkich formalności związanych z budową sieci gazowej i wykonaniem przyłącza gazu do szafki gazowej w linii rozgraniczenia nieruchomości – w tym do regulacji gruntowych i prawnych, obejmujących grunt, na którym będzie posadowiona sieć gazowa.

Pełnomocnictwo możemy też przekazać osobie fizycznej, zajmującej się kompleksowo załatwieniem umowy na wsparcie finansowe z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, opracowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysu, a także pozyskaniem kredytu bankowego na budowę wskazanej instalacji. Należy jednakże pamiętać o dokładnym opisaniu czynności, jakie mają być wykonane przez pełnomocnika.

Pełnomocnik musi też pamiętać o zapisaniu obowiązków mocodawcy, w zakresie realizacji poszczególnych zadać, co może wskazywać na konieczność podpisania dodatkowo Umowy Zlecenia lub też Umowy o Dzieło.

Istotne informacje

Najlepiej jest używać pełnomocnictwa rodzajowego, czyli tzw. pełnomocnictwa szczególnego, z wykazaniem określonego zadania.

Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo ważne jest do czasu wykonania wskazanego zadania, zlecenia albo też do czasu jego odwołania, a także do chwili śmierci mocodawcy. Jednakże należy pamiętać o tym, że zlecony zakres prac, wraz z pełnomocnictwem, np. do pozyskania kredytu preferencyjnego (z dofinansowaniem) na Odnawialne Źródła Energii, może być realizowany nawet w przypadku śmierci strony, ale ze wskazaniem tzw. następcy prawnego. Obowiązuje wówczas zapis art. 105 kc.

Czy pełnomocnik ma prawo pobierać za mocodawcę pieniądze, np. na budowę zestawu instalacyjnego, o znacznej wartości?

Oczywiście tak, dlatego warto pamiętać o właściwej formie pełnomocnictwa.

Jaka powinna być forma pełnomocnictwa?

Zwyczajowo używamy odręcznych pełnomocnictw do załatwiania prostych spraw. Wówczas zwykły zapis na kartce papieru formatu A5 jest wystarczający. W nagłówku podaje się słowo: „pełnomocnictwo” (ogólne lub szczególne), pod spodem wskazuje się mocodawcę z jego pełnymi danymi, a dalej dane pełnomocnika z jego danymi. Koniecznie trzeba podawać nr pesel i nr dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości). W kwestii merytorycznej wskazuje się, do czego tak naprawdę umocowany jest pełnomocnik i co wolno mu robić za mocodawcę, wyrażając jego wolę.

Czy pełnomocnik odpowiada za źle wykonane pełnomocnictwo?

Oczywiście, że tak – jak każdy za swoją pracę. Pełnomocnikowi nie wolno działać na szkodę mocodawcy pod groźbą odpowiedzialności karnej. Za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233§1 kk grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Czy mocodawca ma prawo zakwestionować pracę pełnomocnika?

Oczywiście, że tak. Jeżeli uzna, że przekroczył on swoje uprawnienia i umocowanie, zwyczajnie odwołuje pełnomocnictwo w trybie natychmiastowym albo po wykonaniu etapu pracy. Jednakże za wykonaną pracę pełnomocnikowi należy się wynagrodzenie.

O czym warto pamiętać, udzielając pełnomocnictwa?

Pełnomocnika należy kontrolować i od czasu do czasu przypominać mu się, sprawdzając zakres wykonanych spraw. Nie można pełnomocnika traktować jak sekretarkę, która wszystko załatwia na telefon. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za brak działań mocodawcy, kiedy np. zachodzi potrzeba wniesienia opłat za dokumentację projektową o większej wartości czy też odebranie map za odpłatnością. Mocodawca zobowiązany jest zapewnić środki do działania pełnomocnikowi.

Należy pamiętać, że składając stosowny wniosek o dofinansowanie lub też składając pozwolenie na budowę, trzeba również uwzględniać dostarczanie korespondencji administracyjnej. Art. 32 i 33 kpa

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 1980 nr 9 poz. 25 tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 wskazuje:

  • art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
  • art. 33 §1 Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • §1 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Niestety w naszych urzędach co chwilę każdy urzędnik żąda oryginału pełnomocnictwa i to najlepiej wydanego w formie aktu notarialnego. Oczywiście nie ma takiego wymogu prawnego, ale jest to przejaw naszej polskiej biurokracji, którą musimy zwyczajnie zwalczać. Należy zatem pamiętać, że raz wydane pełnomocnictwo powinno wystarczać do załatwienia wszystkich czynności. Niestety okazuje się, że w praktyce upór oraz niekompetencja urzędników sprawiają, że czasami warto wydać kilkadziesiąt złotych na ponowny odpis pełnomocnictwa notarialnego, składając go po raz drugi w urzędzie.

Uwaga! Do każdego pełnomocnictwa powinna być wniesiona tylko jedna opłata skarbowa w kwocie 17 zł do urzędu miasta, w którym załatwiamy sprawy.

Bywa jednak tak, że wydana decyzja wiąże się z uzyskaniem dodatkowych opinii z miasta wojewódzkiego lub ościennych gmin. Wówczas urzędnicy bezlitośnie wyżywają się na biednych petentach, którzy muszą jeździć po różnych miejscowościach i uiszczać opłatę skarbową 17 zł za każdym razem. Czynność ta jest jawnym nadużyciem prawa, a można by rzec niekompetencją do potęgi n-tej: „art. 33 §3 Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat może sam uwierzytelniać odpis udzielonego mu pełnomocnictwa”.

Należy pamiętać, że oryginał pełnomocnictwa ma ze sobą zawsze pełnomocnik do tzw. okazania i co najwyżej przedstawienia urzędnikowi do zrobienia kopii z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

W ten sposób przestrzegamy litery prawa, ale jednocześnie oszczędzamy niepotrzebną formę powielania zbędnych dokumentów.

Gazownia – jako Polska Spółka Gazownictwa – PSG, która zawiaduje sektorem sieci gazowych i wszelkiego rodzaju urządzeń, jak również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG, opracowało szereg swoich druków, zawierających właśnie rozróżnienie:

  • pełnomocnictwa,
  • pełnomocnictwa szczególnego.

Przykładowe pełnomocnictwa:

Pragnę zwrócić uwagę na bardzo znamienny aspekt wskazanego pełnomocnictwa. Wyrażenie zgody na podpisywanie i odbieranie faktur VAT, wiąże się z rozliczaniem finansowym. Zatem w tym wypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością finansową i rachunkową, wskazując na ordynację podatkową. Jest to już zagadnienie bardziej złożone pod względem prawnym i formalnym.

Odwołanie pełnomocnictwa

Po odwołaniu pełnomocnictwa warto też zadbać o właściwe wyrejestrowanie umocowania prawnego np. u operatora sieci lub dystrybutora gazu. Pełnomocnictwo szczególne wydaje się być bardziej bezpieczne dla pełnomocnika, który zobowiązany jest dokładnie do tych czynności, które opisane są w wystawionym przez swojego mocodawcę pełnomocnictwie.

dr Zbigniew Tomasz Grzegorzewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij