Ocena techniczna materiałów budowlanych – zmiany w prawie

W grudniu ubiegłego roku, realizując wymóg ustawy o materiałach budowlanych [1] oraz wdrożenia dyrektywy unijnej ustanawiającej zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, ukazało się rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa, dotyczące zagadnienia jakim jest ocena techniczna materiałów budowlanych [2]. Oczekuje się bowiem, że materiały stosowane w budownictwie będą odpowiedniej jakości oraz bezpieczne w stosowaniu.

Ustawa [1] weszła w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem niektórych artykułów. Ustawowy wymóg sprowadzał się głównie do określenia:

 • zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego,
 • danych dotyczących właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
 • treści oceny technicznej, będącej podstawą do określenia przez producenta właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w postaci jego zasadniczych charakterystyk.

Celem rozporządzenia [2] jest zatem szczegółowe określenie:

 • wzoru wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej,
 • trybu wydawania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności oceny technicznej,
 • niezbędnej zawartości oceny technicznej,
 • sposobu ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności oceny technicznej,
 • sposobu prowadzenia wykazu wydanych i uchylonych ocen technicznych oraz zakresu umieszczonych w nich danych.

Ocena techniczna materiałów budowlanych – treść rozporządzenia

Rozporządzenie [2] weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., liczy 12 artykułów zapisanych na 4 stronach, a ponadto podaje 3-stronicowy wzór wniosku o dokonanie oceny technicznej materiałów budowlanych. Rozporządzenie stanowi, że producent składa taki wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej do właściwej ze względu na przedmiot wniosku jednostki oceny technicznej lub krajowej jednostki oceny technicznej.

Wniosek wzbogaca się o:

 • uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;
 • opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacji o procesie produkcyjnym;
 • dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;
 • informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie.

Jednostka oceny, w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, dokonuje jego oceny formalnej i zawiadamia wnioskodawcę o zasadności wszczęcia postępowania lub przedstawia pisemne uzasadnienie braku zasadności wszczęcia tego postępowania. Wnioskodawca zawiera z jednostką oceny umowę o przeprowadzenie postępowania. Jednostka oceny w okresie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku.

W stanowisku jednostka oceny, jako potencjalne dodatkowe wymogi od wnioskodawcy, określa jako niezbędne do dokonania oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

 • rodzaj, przedmiot, metody i zakres dodatkowych badań, obliczeń i klasyfikacji wraz ze zwięzłym uzasadnieniem konieczności ich wykonania,
 • wykaz i przedmiot dodatkowych dokumentów i informacji wynikających z odrębnych przepisów.

Jednostka oceny uznaje w postępowaniu wyniki badań i obliczeń:

 • krajowych laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności [3],
 • laboratoriów zagranicznych, spełniających odpowiednie warunki.

Jednostka oceny, prowadząc postępowanie:

 • dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, uwzględniając mające zastosowanie przepisy odrębne, w tym techniczno-budowlane, oraz podstawy naukowe i wiedzę praktyczną;
 • dokonuje analizy danych otrzymywanych od wnioskodawcy w sposób zapewniający uzyskanie wyważonej oceny;
 • podejmuje bezstronne rozstrzygnięcia;
 • zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania i zachowanie tajemnicy co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę o wydanie krajowej oceny technicznej wyników badań i obliczeń, dokumentacji konstrukcyjnej i opisu technologii.

W odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych, jednostka oceny uwzględnia w postępowaniu ustalenia zawarte w warunkach oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Warunki oceny opracowuje jednostka oceny zgodnie z zakresem swojej właściwości, kierując się przepisami ustawy o wyrobach budowlanych [1].

Warunki oceny powinny umożliwiać:

 • identyfikację wyrobów budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych [4];
 • określenie zasadniczych charakterystyk mających wpływ na spełnienie podstawowych wymagań oraz wymaganych właściwości użytkowych odnoszących się do tych charakterystyk i zamierzonego zastosowania;
 • określenie metod i zakresu badań oraz obliczeń właściwości użytkowych, o których mowa powyżej, w pkt 2, w odniesieniu do zamierzonego zastosowania;
 • określenie zasad i metod oceniania i wnioskowania na podstawie wyników badań i obliczeń;
 • określenie wymagań dla zakładowej kontroli produkcji;
 • wskazanie wymaganego krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie ze wspomnianym wyżej załącznikiem nr 1.

Warunki oceny są udostępniane na stronie internetowej jednostki oceny, która je opracowała.

Po uzyskaniu kompletu sprawozdań z badań i obliczeń oraz informacji i dokumentów jednostka oceny wydaje krajową ocenę techniczną lub odmawia jej wydania, uzasadniając swoje stanowisko.

Krajowa ocena techniczna materiałów budowlanych powinna zawierać:

– nazwę i adres siedziby jednostki oceny;

– podstawę prawną wydania krajowej oceny technicznej;

– nazwę techniczną i nazwę handlową wyrobu budowlanego;

– nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, a także nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony;

– oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu budowlanego;

– zamierzone zastosowanie, zakres i warunki stosowania wyrobu budowlanego oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania, montażu i konserwacji;

– właściwości użytkowe wyrobu budowlanego wyrażone w poziomach lub klasach albo w sposób opisowy oraz metody ich badań i obliczeń;

– klasyfikację, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

– wytyczne dotyczące pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu budowlanego;

– wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji uwzględniające szczególne warunki procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego;

– datę wydania i termin ważności krajowej oceny technicznej;

– wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu, w tym wykaz sprawozdań z badań i obliczeń.

W krajowej ocenie technicznej jednostka oceny:

– stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania;

– wskazuje wymagany krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z wymienionym wyżej załącznikiem nr 1;

– zamieszcza pouczenie, że krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Jednostka oceny prowadzi wykazy wydanych i uchylonych krajowych ocen technicznych (w postaci elektronicznej), które są udostępniane na stronie internetowej.

Ocena techniczna materiałów budowlanych – podsumowanie

Nowo wprowadzone rozporządzenie w sprawie krajowych ocen technicznych materiałów budowlanych [2] ma na celu nie tylko wdrożenie aktualnych wymogów unijnych, ale także stałe podnoszenie ich jakości określanych charakterystyką techniczną przy zapewnieniu warunków ich bezpiecznego stosowania.

dr inż. Piotr Kubski

Bibliografia:

[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570);

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968);

[3] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542, 1228 i 1579);

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij