Reklamacja, gwarancja w pracach instalacyjnych

Reklamacja, gwarancja w pracach instalacyjnych to dwa pojęcia prawne, z którymi każdy wykonawca czy projektant powinien być za pan brat.

Odpowiedzialność instalatora za wadliwą usługę dotyczy między innymi nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli została ona źle wykonana przez instalatora, to ponosi on za jej montaż odpowiedzialność.

W sytuacji źle zamontowanej instalacji w domu jednorodzinnym, na instalatorze spoczywa obowiązek jej naprawienia bądź poprawienia, aby zgodnie z kanonami wykonywanego zawodu instalacja była sprawna. W takiej sytuacji konsument ma prawo żądać demontażu i ponownego zamontowania lub usunięciu wady. Jeżeli instalator uchyla się od tego obowiązku, konsument może wynająć innych wykonawców – na koszt instalatora.

Gwarancja i jej czas

Czas gwarancji zależy od woli gwaranta, może więc trwać ona np. rok lub 5 lat, może też być udzielona dożywotnio. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi.

Jeżeli gwarant (instalator) wymienił wadliwy produkt (instalację) na nową lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

W innych przypadkach – np. reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy nie została uznana przez gwaranta albo naprawa nie była istotna, albo konsument żądał od gwaranta działań innych niż wymiana i naprawa – okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Gwarancja na usługi

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego na montaż części instalacyjnych, które określa obowiązki instalatora i uprawnienia klienta w przypadku, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie części, bądź jego naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości instalacji, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Gwarancja – oświadczenie

Jeżeli wyrób instalacyjny jest wprowadzany do sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacja, gwarancja – o tym nie zapomnij!

1. Gwarant zapewnia sprawną pracę przedmiotu sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży. Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

Gwarancją nie są objęte:

– mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę;

– uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi;

– naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.

Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

Reklamacja

Jeżeli instalacja ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwą instalację na inną wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli instalacja była już wymieniana lub naprawiana.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość instalacji zamontowanej w samochodzie pozostaje do wartości instalacji bez wady. Warto w tym temacie również zapoznać się z wyjaśnieniami złożonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z orzecznictwa

W przypadku otrzymania gwarancji wybór podstawy roszczeń reklamacyjnych (gwarancja czy ustawa) należy do konsumenta. Wybór ten ma istotne znaczenie, gdyż wedle orzecznictwa Sądu Najwyższego nie ma możliwości „mieszania uprawnień” z gwarancji i ustawy. Jeżeli zatem reklamację zgłosimy na podstawie gwarancji, wtedy też w tej konkretnej sprawie będziemy musieli korzystać z niej do końca. Przejście na uprawnienia wynikające z ustawy będzie możliwe, zdaniem SN, w przypadku niemożności załatwienia sprawy na podstawie gwarancji (tak: wyrok SN z 4 listopada 2010 r., sygn. IV CNP 42/10).

Przewidziana w art. 556 § 1 i n. k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest zatem odpowiedzialnością bezwzględną, której wystarczającą przesłanką faktyczną jest ustalenie, że sprzedana kupującemu rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą. Sprzedawca nie może się z niej zwolnić, jest ona niezależna od winy, obciąża go niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle widział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedana rzecz jest wadliwa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 grudnia 2014 r. I ACa 601/14

Reklamacja, gwarancja – terminy a prawa konsumenta

  • 14 dni – termin na odstąpienie konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza warsztatem samochodowym, liczony od dnia wydania towaru lub zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi.
  • 14 dni – termin na poinformowanie konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.
  • 30 dni – termin na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny termin.
  • 1 rok – okres szczególnej ochrony towaru sprzedanego konsumentowi, liczony od momentu jego wydania. Jeżeli w tym okresie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy.
  • 1 rok – termin liczony od momentu zauważenia wady, w którym należy zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania.
  • 2 lata – okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru.

Na stronie internetowej UOKiK znajdują się formularze, który każdy zainteresowany może pobrać: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks cywilny (Dz. U. z 201 poz. 121 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij