Komin (w tym komin do kotła gazowego) to konstrukcja budowlana stanowiąca integralną część budynku lub budowla wolnostojąca służąca do odprowadzenia do wyższych warstw atmosfery gazów spalinowych z urządzeń grzewczych, jak i zużytego powietrza z pomieszczeń.

W tym artykule skupię się na gazowych kotłach centralnego ogrzewania do obsługi budynków jednorodzinnych, a także indywidualnie ogrzewanych lokali mieszkalnych lub usługowych. Nie będę opisywał szczegółowych wymagań dla spalinowych systemów kominowych, lecz przytoczę ogólne wymagania, gdyż dla każdego typu kotła komin spalinowy powinien być dobierany indywidualnie.

W celu prawidłowego, bezpiecznego odprowadzenia spalin z kotła centralnego ogrzewania należy:

 • dobrać odpowiedni komin spalinowy zgodnie z instrukcją producenta kotła oraz opinią kominiarską,
 • wkład kominowy lub komin zainstalować/wybudować zgodnie z instrukcją producenta komina,
 • po wybudowaniu komina lub zainstalowaniu wkładu kominowego uzyskać odbiorową opinię kominiarską,
 • minimum raz w roku poddawać komin spalinowy podczas użytkowania kontroli wykonanej przez mistrza kominiarskiego oraz czyszczeniu (min. co 6 miesięcy),
 • wykonywać ewentualne zalecenia kominiarskie,
 • kotły centralnego ogrzewania poddawać okresowej konserwacji zgodnie z instrukcją producenta.

Komin do kotła gazowego – dobór

Komin spalinowy dobiera się obliczeniowo. Najlepiej skorzystać z instrukcji technicznej producenta kotła, gdzie podawane są min. wymagane parametry komina w zakresie jego długości i minimalnej średnicy. Dobór komina powinien być skonsultowany z mistrzem kominiarskim w celu ustalenia, czy wymagany komin lub wkład kominowy mogą być zainstalowane w danym budynku.

Komin do kotła gazowego – materiał

Do odprowadzenia spalin z kotłów centralnego ogrzewania w istniejących budynkach najczęściej stosuje się kompletne wkłady kominowe: ze stali kwasoodpornej, ceramiczne lub z polipropylenu (PP) instalowane w kominach murowanych.

W budynkach nowo budowanych już na etapie projektu należy uwzględnić rodzaj ogrzewania i dobrać do niego odpowiedni system kominowy. W tym przypadku najczęściej projektowane i budowane są systemowe kominy ceramiczne, rzadziej kominy murowane z cegły, w których następnie instalowane są odpowiednie wkłady kominowe.

Do odprowadzenia spalin z urządzeń atmosferycznych, tzn. takich, z których spaliny odprowadzane są grawitacyjnie, można stosować kominy tradycyjne murowane z cegły, zabezpieczone kompletnymi wkładami ze stali kwasoodpornej lub wkładami ceramicznymi o min. wymiarach przekroju 0,14 m albo średnicy 0,12 m.

Do odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych (z zamkniętą komorą spalania), tam, gdzie odprowadzenie spalin, a także doprowadzenie powietrza do komory spalania odbywa się za pośrednictwem wentylatora będącego integralną częścią kotła, należy stosować kompletne uszczelkowane systemy powietrzno-spalinowe koncentryczne lub rozdzielne (jeśli warunki lokalne tego wymagają) dedykowane temu typowi kotłów.

W budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych i usługowych z indywidualnymi kotłami centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej, tj. dla kotłów małej mocy, najczęściej wymagane są systemy powietrzno-spalinowe o średnicach 60/100 mm lub 80/125 mm.

Komin do kotła gazowego – nieprawidłowy dobór i zagrożenia

Na skutek niewłaściwego doboru systemu kominowego spalinowego, nieprawidłowego montażu lub użytkowania oraz nieodpowiedniej wentylacji występują zagrożenia:

 • w przypadku braku wymaganego przekroju/średnicy, długości komina lub jego nieprawidłowego wyprowadzenia:

– niewystarczający ciąg kominowy – awaria kotła, emisja spalin na pomieszczenie – zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, wyższa emisja gazów spalinowych do atmosfery,

 • w przypadku braku wymaganej szczelności przewodu kominowego na skutek nieprawidłowego montażu:

– emisja spalin na zewnątrz komina – zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla,

– przedostawanie się kondensatu na zewnątrz komina – zacieki na ścianie kominowej, destrukcja ściany kominowej, intensywne zapachy,

– zagrożenie pożarowe.

 • w przypadku braku wymaganej/prawidłowej wentylacji pomieszczeń:

– emisja spalin do pomieszczenia – zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.

Jak zapobiegać zagrożeniom?

W celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia proces inwestycyjny instalacji nowego kotła lub jego wymiany należy rozpocząć od spotkania z mistrzem kominiarskim oraz uprawnionym instalatorem. W celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia w okresie użytkowania kotła należy zlecać (prawem nakazane) okresowe kontrole i czyszczenie przewodów kominowych oraz zgodnie z instrukcją producenta zlecać okresowe przeglądy konserwacyjne kotłów.

Mirosław Antos, mistrz kominiarski

Literatura:

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z p. zm.
 2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 92 z 2004 r.) z p. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) z p. zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999 r.) z p. zm.
 5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.).
 6. PN-89 B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 7. PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne.
 8. PN-EN 1856-1:2004 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 1: Części składowe systemów kominowych.
 9. PN-EN 1856-2:2005 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki.
 10. PN-EN 14471:2014-02 – wersja angielska – Kominy. Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
 11. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
 12. Krzysztof Drożdżol, „Uszkodzenia eksploatacyjne konstrukcji przewodów kominowych w aspekcie ich wpływu na środowisko”, Politechnika Opolska Wydział Budownictwa 2011 r. (praca dyplomowa magisterska).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij