Montaż pompy ciepła we własnej odzieży roboczej – porada prawna

Czy możliwe jest używanie własnej odzieży roboczej przy pracach związanych z montażem pomp ciepła?

Zgodnie z przepisami prawa pracy użycie własnej odzieży przez pracownika jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik wyraził na to zgodę i własna odzież robocza oraz obuwie pracownika spełniają wymagania bhp oraz mogą być stosowane na danym stanowisku pracy.

Kiedy przepisy prawa dopuszczają używanie własnej odzieży?

Stosownie do art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dalej kp) pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku stosownie do art. 237 par. 4 kp. pracownikom wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny używanej przez nich odzieży i obuwia roboczego. Jest to zastępcza forma wywiązania się pracodawcy z obowiązku dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego.

Zazwyczaj pracownicy na swoją prośbę uzyskują ekwiwalent od pracodawcy w określonej formie pieniężnej na zakup odzieży roboczej i dokonują jej zakupu. Wewnętrzne rozstrzygnięcia w tym zakresie powinien zawierać regulamin pracy, jeśli taki został wprowadzony przez pracodawcę, lub/i regulamin wynagrodzeń dotyczący stawek przyznawania wysokości ekwiwalentów funkcjonujący w zakładzie pracy. Należy pamiętać, że odzież robocza i obuwie robocze wydawane pracownikom przez pracodawcę powinny być traktowane jako mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się po ustaniu zatrudnienia. Pracownik ponosi więc za nie odpowiedzialność materialną.

Orzecznictwo sądowe

Odnośnie do ekwiwalentu warto zauważyć, że ta forma zastępczego wykonania zobowiązania jest w dziedzinie bhp wyjątkowa, nie może zatem znaleźć zastosowania w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej (aet. 237 kp.). Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 28 lipca 2015 roku sygn. akt III AUa 280/15 ekwiwalent z definicji językowej to rzecz równa innej wartością, równoważnik. Ma on na celu zrekompensowanie kosztów używania własnej odzieży i własnego obuwia zamiast roboczego. Pracodawca wypłaca ekwiwalent pracownikowi za użytkowanie własnej odzieży roboczej, a więc powinien on sprawdzić, czy odzież i obuwie robocze stanowią własność pracownika: „Ekwiwalent ma na celu zrekompensowanie kosztów używania odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego pracownikom”.

Zapisy odnośnie do ekwiwalentu powinien zawierać Regulamin pracy. Zapisy tyczące się ekwiwalentu mogą zostać zawarte przez pracodawcę w Regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 par. 1 kp. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, a w szczególności: organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, w tym sposób wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego.

Pracodawca jest zobowiązany – zgodnie z treścią art. 104 par. 2 kp. – do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Uniemożliwienie pracownikowi zapoznania się z treścią regulaminu pracy przed podjęciem pracy przy jednoczesnej obiektywnej niemożności zapoznania się z nią pracownika uniemożliwia powoływanie się pracodawcy na treść regulaminu w kontekście zwrotu części niewykorzystanego ekwiwalentu za odzież roboczą i obuwie robocze. Warto wiedzieć, że regulaminu pracy nie wprowadza się, gdy w zakładzie obowiązują postanowienia zbiorowego układu pracy, bądź gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij