Montaż pompy ciepła we własnej odzieży roboczej – porada prawna

Czy możliwe jest używanie własnej odzieży roboczej przy pracach związanych z montażem pomp ciepła?

Zgodnie z przepisami prawa pracy użycie własnej odzieży przez pracownika jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik wyraził na to zgodę i własna odzież robocza oraz obuwie pracownika spełniają wymagania bhp oraz mogą być stosowane na danym stanowisku pracy.

Kiedy przepisy prawa dopuszczają używanie własnej odzieży?

Stosownie do art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dalej kp) pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku stosownie do art. 237 par. 4 kp. pracownikom wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny używanej przez nich odzieży i obuwia roboczego. Jest to zastępcza forma wywiązania się pracodawcy z obowiązku dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego.

Zazwyczaj pracownicy na swoją prośbę uzyskują ekwiwalent od pracodawcy w określonej formie pieniężnej na zakup odzieży roboczej i dokonują jej zakupu. Wewnętrzne rozstrzygnięcia w tym zakresie powinien zawierać regulamin pracy, jeśli taki został wprowadzony przez pracodawcę, lub/i regulamin wynagrodzeń dotyczący stawek przyznawania wysokości ekwiwalentów funkcjonujący w zakładzie pracy. Należy pamiętać, że odzież robocza i obuwie robocze wydawane pracownikom przez pracodawcę powinny być traktowane jako mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się po ustaniu zatrudnienia. Pracownik ponosi więc za nie odpowiedzialność materialną.

Orzecznictwo sądowe

Odnośnie do ekwiwalentu warto zauważyć, że ta forma zastępczego wykonania zobowiązania jest w dziedzinie bhp wyjątkowa, nie może zatem znaleźć zastosowania w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej (aet. 237 kp.). Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 28 lipca 2015 roku sygn. akt III AUa 280/15 ekwiwalent z definicji językowej to rzecz równa innej wartością, równoważnik. Ma on na celu zrekompensowanie kosztów używania własnej odzieży i własnego obuwia zamiast roboczego. Pracodawca wypłaca ekwiwalent pracownikowi za użytkowanie własnej odzieży roboczej, a więc powinien on sprawdzić, czy odzież i obuwie robocze stanowią własność pracownika: „Ekwiwalent ma na celu zrekompensowanie kosztów używania odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego pracownikom”.

Zapisy odnośnie do ekwiwalentu powinien zawierać Regulamin pracy. Zapisy tyczące się ekwiwalentu mogą zostać zawarte przez pracodawcę w Regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 par. 1 kp. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, a w szczególności: organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, w tym sposób wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego.

Pracodawca jest zobowiązany – zgodnie z treścią art. 104 par. 2 kp. – do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Uniemożliwienie pracownikowi zapoznania się z treścią regulaminu pracy przed podjęciem pracy przy jednoczesnej obiektywnej niemożności zapoznania się z nią pracownika uniemożliwia powoływanie się pracodawcy na treść regulaminu w kontekście zwrotu części niewykorzystanego ekwiwalentu za odzież roboczą i obuwie robocze. Warto wiedzieć, że regulaminu pracy nie wprowadza się, gdy w zakładzie obowiązują postanowienia zbiorowego układu pracy, bądź gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij