W artykule przedstawiono dostępne obecnie na rynku kotły c.o. na paliwa stałe o mocy cieplnej równej 500 kW i niższej, spełniające nowo wprowadzane uregulowania prawne dotyczące ich jakości w zakresie sprawności energetycznej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Paliwa stałe spalane w niskosprawnych energetycznie urządzeniach grzewczych małej mocy eksploatowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych obok sektora transportu uważane są za główne źródło toksycznych zanieczyszczeń dla zdrowia i środowiska nie tylko w naszym kraju. Na ten temat od wielu lat napisano wiele publikacji naukowo-badawczych, ale także materiałów technicznych i popularno-technicznych. Wielokrotnie już podkreślano, że to nie paliwa stałe jako źródło energii są przyczyną tak złej jakości powietrza w Polsce, ale ich techniki spalania.

Zwracano także uwagę na brak odpowiednich uregulowań na poziomie krajowym, ale także unijnym. Ostatnie lata, jak wiadomo, przyniosły bardzo duży postęp w obydwu obszarach działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej kotłów c.o. opalanych paliwami stałymi o mocy poniżej 1 MW, a więc zaliczanych do grupy tzw. instalacji spalania małej mocy.

Rynek się zmienia…

Intensywne, innowacyjne przedsięwzięcia podjęte przez producentów urządzeń grzewczych, zwłaszcza kotłów c.o. na paliwa stałe, zaowocowały wdrożeniem do produkcji kotłów opalanych zarówno paliwami węglowymi – odpowiednimi sortymentami węgla (groszek, orzech, tzw. ekogroszek, „kwalifikowane paliwa” o nazwach własnych nadanych przez producenta), jak i stałymi biopaliwami/paliwami biogenicznymi, czyli biomasą drzewną w formie drewna kawałkowego – „kłód”, brykietów i peletów drzewnych.

Niestety często ostatnio słyszymy, że nie ma odpowiedniej ilości węgla dla kotłów z palnikiem retortowym, by zapewnić ich bezpieczną eksploatację przez użytkownika, z jednoczesnym dotrzymaniu parametrów sprawności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, zawartych w świadectwach badań prowadzonych przed wprowadzeniem na rynek.

Krajowe i unijne uregulowania

Na łamach „Magazynu Instalatora” omówiono już rozporządzenia wprowadzone przez Komisję Europejską UE związane z dyrektywą „ekoprojekt”, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. (Rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe), i dyrektywą w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów c.o. na paliwo stałe obowiązujące już od 1 kwietnia 2017 r. (Rozporządzenie Delegowane Komisji UE 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne). Od 26.09.2019 r. ulegnie zmianie format etykiety (zakres klas). Prowadzone są także w CEN prace nad nowelizacją normy PN-EN 303:52012.

Nowe uregulowania w Polsce

W ostatnim czasie ukazały się krajowe uregulowania prawne w odniesieniu do standardów emisji dla nowo wprowadzanych do obrotu kotłów c.o. na paliwa stałe o mocy do 500 kW w postaci Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów c.o. na paliwo stałe (Dz. Ustaw poz. 1690, Warszawa, dnia 5 września 2017 r.). Rozporządzenie to zostało wprowadzone z dniem obowiązywania od 1 października 2017 roku, poszczególne paragrafy zawierają istotne przepisy, i tak:

  • według par 1. pkt 1 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów c.o. na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwane dalej „kotłami”.
  • zgodnie z pkt 2 par. 1. Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:
  1. wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
  2. przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;
  3. kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;
  4. na biomasę niedrzewną rozumianą jako biomasa inna niż biomasa drzewna, w tym słoma, miskant, trzcina, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.
  • zgodnie z par. 2. pkt 1. Kotły spełniają graniczne wartości emisji określone w załączniku do rozporządzenia (rysunek) pkt 2. W konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.
  • zgodnie z par. 4: Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.

Kocioł na paliwo stałe nowe rozporządzenie- wytyczne - infografika

Jak wynika z rysunku, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. Ustaw, poz. 1690, Warszawa, dnia 5 września 2017 r.) wymagania granicznych wartości emisji CO, OGC i pyłu dla kotłów z ręcznym i automatycznym zasilaniem paliwem stałym są tożsame z wymaganiami określonymi dla tego samego typu kotłów c.o. na paliwa stałe najwyższej klasy, klasy 5, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Niestety w rozporządzeniu nie zawarto wymagania dla sprawności energetycznej kotłów, parametru tak istotnego dla efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie stałym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij