Jak właściwie wykonać operat wodnoprawny?

W artykule przedstawiono przykład opracowania operatu wodnoprawnego celem ułatwienia projektantom jego wykonania – w myśl zasady „każdy problem staje się łatwy w opracowaniu i rozwiązaniu, gdy dany jest przykład”.

Ponieważ jako projektanci opracowujemy operaty wodnoprawne w zakresie odprowadzenia ścieków, ujmowania wód i przechodzenia pod oraz nad ciekami wodnymi/rzekami, tę publikację oparliśmy na przykładzie jednego z naszych opracowań.

Definicje

Operat wodnoprawny jest to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Składa się on z części opisowej oraz części graficznej/rysunkowej.

Pozwolenie wodnoprawne jest to rodzaj zezwolenia udzielonego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (odprowadzenie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych);
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty, syfony/przejścia pod dnem rzeki);
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na podstawie operatu wodnoprawnego na drodze decyzji administracyjnej.

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na:

 • Wykonanie urządzeń wodnych, np.: budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych; kanałów i rowów; zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych; stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów; obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; obiektów energetyki wodnej; wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych; stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych; murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk; stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów.
 • Szczególne korzystanie z wód to np. pobór wód powierzchniowych lub podziemnych; odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; korzystanie z wód do celów energetycznych; korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu; rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – będących własnością innych podmiotów – ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.
 • Odprowadzenie wód/ścieków deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej powyżej 0,10 ha.
 • Regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu wody.
 • Rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód.
 • Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej.
 • Piętrzenie wody podziemnej.
 • Gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych.
 • Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych.
 • Wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Stawy rekreacyjne

Budowa stawu rekreacyjnego na własnej działce wymaga pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Wynika to z niżej wymienionych przepisów prawnych:

 • Zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) budowa stawu o powierzchni powyżej 30 m2 wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 15).
 • Zgodnie z Prawem Wodnym (Dz. U. 2005 nr 239, poz. 2019) staw jest urządzeniem wodnym (Art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. C), dlatego na jego budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 3).

Operat wodnoprawny – zawartość części opisowej

Operat wodnoprawny na początku części opisowej powinien (ze względu na jego czytelność i komunikację) posiadać kartę tytułową zawierającą:

 • numer umowy oraz dzień jej zawarcia;
 • stadium opracowania;
 • nazwę inwestycji – zagadnienia;
 • nazwę obiektu – temat;
 • część – tom;
 • nazwę składnika opracowania;
 • nazwisko/nazwiska opracowujących oraz nr i nazwę ich uprawnień budowlanych;
 • nazwę zleceniodawcy;
 • datę opracowania.

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

 • podstawę prawną opracowania;
 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne ze wskazaniem jego siedziby i adresu;
 • organ właściwy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • stan formalno-prawny omawianego obiektu;
 • cel i zakres zamierzonego korzystania z wód;
 • opis instalacji i urządzeń do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków;
 • istniejący system kanalizacyjny obszaru/zlewni będący dopływem ścieków: bytowych lub deszczowych, lub komunalnych do rozpatrywanego obiektu kanalizacyjnego: charakterystyka systemu kanalizacyjnego w zlewni, aktualna sytuacja;
 • bilans ilościowy ścieków;
 • bilans jakościowy ścieków: wyniki analiz jakości ścieków oraz określenie stanu i składu ścieków;
 • opis urządzeń służących do odprowadzania ścieków;
 • lokalizacja wylotów – współrzędne geograficzne i geodezyjne;
 • charakterystyka odbiornika ścieków oraz wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 • administrator odbiornika ścieków;
 • określenie stron w postępowaniu wodnoprawnym, stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód;
 • obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich;
 • określenie minimalnego % redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach;
 • sposób ograniczenia lub eliminacja substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych lub do kanalizacji powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia ścieków;
 • informacja o sposobie zagospodarowania osadów;
 • miejsce poboru prób do badań stężeń substancji zawartych w ściekach;
 • pomiar ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika;
 • ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 • planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;
 • informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
 • wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego;
 • streszczenie operatu wodnoprawnego w języku niespecjalistycznym (nietechnicznym).

Zawartość części graficznej/rysunkowej operatu wodnoprawnego

W części graficznej/rysunkowej operatu wodnoprawnego podajemy: nazwę rysunku, numer rysunku, skalę rysunku. Wymagane rysunki stanowiące część graficzną/rysunkową:

 • plan poglądowy usytuowania danego/omawianego obiektu;
 • plan zagospodarowania terenu obejmujący dany obiekt, np. oczyszczalnia ścieków wraz z usytuowaniem urządzeń pomiarowych (optymalnie na mapie do celów projektowych);
 • schemat technologiczny danego obiektu, np. oczyszczalni ścieków;
 • mapa ewidencyjna (stanu prawnego) wraz z wykazem właścicieli gruntów;
 • profile (przekroje) podłużne po układzie urządzeń technologicznych + przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych (koryta rzeki) w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, np. wylotów;
 • rysunki powykonawcze (z inwentaryzacji) istniejących obiektów technologicznych, np. do oczyszczania ścieków.

Roman Ćwiertnia

Tomasz Ćwiertnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij