Materiał na wkład kominowy

Należy również pamiętać o tym, z jakiego materiału wykonany jest istniejący wkład kominowy. W wyniku regulacji Unii Europejskiej (dyrektywa ErP) obecnie dozwolone jest w większości stosowanie tylko wysokowydajnych kotłów kondensacyjnych, które wykorzystują dodatkowe ciepło skraplania pary wodnej ze spalin. Niska temperatura spalin (ok. 40-70°C) oraz mokre spaliny wymagają zastosowania odpowiedniego materiału na przewody spalinowe.

Materiał ten powinien być odporny na wilgoć, korozję, a jednocześnie powinien posiadać niską przewodność, aby nie wychładzać jeszcze bardziej spalin o już niskiej temperaturze podczas przepływu w przeciwprądzie powietrza do spalania omywającego przewód spalinowy. Wyższa temperatura spalin zabezpiecza przewód spalinowy przed zamarzaniem w okresie niskiej temperatury zewnętrznej.

Do kotłów kondensacyjnych od lat stosuje się kominy lub raczej przewody powietrzno-spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na kwaśny kondensat, a także certyfikowane przewody spalinowe z tworzyw sztucznych, które od ok. 30 lat (od czasów powstania pierwszych kotłów kondensacyjnych) są z powodzeniem i bezpiecznie stosowane w milionach instalacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a od ok. 15-20 lat również w Polsce. Uwaga! Oczywiście przestrzec należy wszystkich użytkowników przed stosowaniem do odprowadzania spalin rur bez certyfikatu, np. rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC, które mają inne właściwości niż rury z PP i nie posiadają certyfikatów do odprowadzania spalin.

Ponieważ regularnie wywoływana jest dyskusja na temat stosowania tworzyw sztucznych do wytwarzania przewodów powietrzno-spalinowych, nie chcę odnosić się do oceny, jakie materiały są właściwsze do doprowadzania mokrych spalin o niskiej temperaturze (stal nierdzewna czy tworzywo sztuczne), ale z obowiązku rzetelności przekazu informacji poniżej przedstawione są informacje dotyczące certyfikacji i warunków stosowania przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych.

Certyfikacja kotłów

Certyfikację kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania (w tym kotłów kondensacyjnych) regulują normy zharmonizowane z dyrektywą dotyczącą urządzeń spalających paliwa gazowe (dyrektywa GAD 2009/142/WE).

Normy zharmonizowane z tą dyrektywą, dotyczące kotłów grzewczych opalanych gazem, przewidują badania kotłów z zamkniętą komorą spalania z zastosowaniem różnych systemów odprowadzania spalin, m.in. typy C (pobierające powietrze do spalania z zewnątrz).

Przewody powietrzno-spalinowe dla wszystkich typów Cxx, oprócz C6x, traktowane są w tych normach (jak i w klasyfikacji CR 1749) jako integralna część kotła, co nie jest żadnym trikiem stosowanym przez producentów kotłów, jak przedstawiają niektórzy z oponentów tworzywa sztucznego jako materiału do produkcji przewodów powietrzno-spalinowych do kotłów kondensacyjnych.

Wydawane przez unijne jednostki notyfikowane certyfikaty badania typu WE, potwierdzające zgodność wyrobów z dyrektywą gazową, które zawierają zapis wskazujący na integralność systemu odprowadzenia spalin z badanym kotłem (oznaczenia Cxx), są wystarczającym dokumentem upoważniającym do ich stosowania zgodnie z instrukcją producenta (patrz: Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, §156 ust. 2; §174, ust. 1).

Dla takich przewodów spalinowych i powietrzno-spalinowych nie wymaga się żadnego dodatkowego certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami dyrektywy budowlanej – deklarację zgodności w tym zakresie wydaje producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Normy kotłowe nie przewidują specjalnego i bezpośredniego oznakowania każdego z elementów systemu spalinowego i powietrzno-spalinowego (za wyjątkiem etykiety umieszczanej na ich opakowaniu podającej nazwę i numer katalogowy elementu).

Zgodnie z instrukcjami producenta przewody spalinowe z tworzyw sztucznych przechodzące przez kilka kondygnacji należy prowadzić w szybach kominowych spełniających krajowe wymagania ppoż. zgodnie z przepisami budowlanymi. Najczęściej stosowany jest typ C9, w którym kocioł gazowy połączony jest z kanałem kominowym za pomocą przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego, którego przedłużeniem w kominie jest wewnętrzny przewód spalinowy (dla urządzeń kondensacyjnych z tworzywa sztucznego), a z przestrzeni pomiędzy przewodem spalinowym a obudową komina zasysane jest powietrze do spalania. Gdy komin jest wykonany, np. z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem, system taki jest w pełni zgodny z §266 Warunków Technicznych.

Certyfikacja przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych

Certyfikacja przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych niezależnych producentów jako wyrobu budowlanego wygląda następująco.

Dla urządzeń typu C6x przewiduje się zastosowanie przewodów powietrzno-spalinowych niezależnych producentów, czyli przewodów dostępnych w handlu do zastosowania do kotłów różnych producentów. W takim przypadku przewody spalinowe z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylających dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Każdy element powinien być oznakowany zgodnie z wymaganiami właściwej normy zharmonizowanej, a dodatkowo producent powinien dostarczyć deklarację właściwości użytkowych (w tym deklarowaną klasę reakcji na ogień oraz klasę obudowy/powłoki zewnętrznej zgodnie z normą EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. – Część 1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. Klasy odporności ogniowej). Należy zwrócić uwagę na kilka zapisów z Rozporządzenia 89/106/EWG: „Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”. Otóż artykuł 8 „Zasady ogólne i stosowanie oznakowania CE” mówi: „6. Metody stosowane przez państwa członkowskie w ich wymaganiach dotyczących obiektów budowlanych oraz inne krajowe przepisy związane z zasadniczymi charakterystykami wyrobów budowlanych są zgodne z normami zharmonizowanymi”.

Z kolei artykuł 17 „Normy zharmonizowane” mówi w pkt 5, że: „…Wraz z końcem okresu koegzystencji wycofuje się normy krajowe sprzeczne z normą zharmonizowaną, a państwa członkowskie pozbawiają ważności wszystkie przepisy krajowe sprzeczne z daną normą zharmonizowaną”.

Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane do Rozporządzenia NR 305/2011 wymienione są w Komunikacie Komisji nr 2017/C 267/04). Są to m.in.:

  • EN 14471:2013+A1:2015 Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania.
  • Data dostępności normy jako normy zharmonizowanej: 10.07.2015 r.
  • Końcowa data okresu przejściowego (okresu koegzystencji): 10.07.2016 r.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że po 10.07.2016 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), muszą być zgodne z Rozporządzeniem NR 305/2011 i z normą EN 14471:2013+A1:2015.

Nie ma obecnie żadnych podstaw prawnych, aby podważać stosowanie przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych, jeśli są wprowadzane do obrotu zgodnie z wymienionymi przepisami i montowane z zachowaniem wymagań ppoż. (obudowa o odpowiedniej odporności ogniowej). W świetle przytoczonych regulacji trudno byłoby zakładać, że jakikolwiek producent zaryzykowałby wprowadzanie do obrotu przewodów powietrzno-spalinowych, które zagrażałyby bezpieczeństwu i zdrowiu użytkownika.

Oczywiście należy popierać wszelkie działania kontrolne odpowiednich służb, aby przewody spalinowe z tworzyw sztucznych były wprowadzane do obrotu i montowane zgodnie z przepisami, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ich stosowania (w tym bezpieczeństwo ppoż.).

Pomimo jasnej sytuacji prawnej dotyczącej stosowania przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych do kotłów gazowych kondensacyjnych zdarzają się przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów zawartych w Warunkach Technicznych. Z tego powodu celowe jest wprowadzenie do Warunków Technicznych takich zmian, które będąc w pełni zgodne z wymienionymi normami i przepisami, wykluczyłyby możliwość różnych interpretacji w zakresie stosowania przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania spalin z gazowych urządzeń kondensacyjnych, tym bardziej że obecnie prawie wszyscy producenci przewodów powietrzno-spalinowych ze stali nierdzewnej posiadają w swojej ofercie także przewody powietrzno-spalinowe z tworzyw sztucznych, co pozwala ich klientom i użytkownikom dobrać taka instalację która odpowiadałaby lokalnym warunkom montażu przy zachowaniu wygody, funkcjonalności i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Jedna myśl na temat “System powietrzno-spalinowy do kotła kondensacyjnego

  • 3 października 2018 o 07:58
    Permalink

    Artykuł zrozumiły polecam

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij