Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie budynku w wodę, zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych (PN-ISO 4064-2 i PN-B-10720).

W dniu 22 czerwca br. Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział III w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu następujących zagadnień prawnych:

 • Czy przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, nr 132, poz. 858 ze zm.) jest przewód łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług, zakończoną studzienką, z siecią kanalizacyjną: a) na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, b) na odcinku od studzienki do granicy nieruchomości, c) na odcinku od budynku do studzienki?
 • Czy przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, nr 132, poz. 858 ze zm.) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swej długości, czy też odcinek przewodu między granicą nieruchomości a wewnętrzną instalację wodociągową w tej nieruchomości?

podjął w sprawie o sygnaturze III SZP 2/16 uchwałę, w której przyjął, że:

 • przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług, zakończoną studzienką, z siecią kanalizacyjną na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
 • przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swej długości.

Z motywów, jakimi kierował się Sąd Najwyższy, podejmując ww. uchwałę, wynika, że nie miał on jakichkolwiek wątpliwości, że skoro w definicji przyłącza wodociągowego nie występuje pojęcie granicy nieruchomości, to granica ta nie ma żadnego znaczenia przy wyznaczaniu tego odcinka. Co za tym idzie – nie ma wątpliwości, że jest to przewód łączący na całej swej długości sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług na odcinku od sieci wodociągowej do punktu za zaworem za wodomierzem głównym tej wewnętrznej instalacji wodociągowej, także poza granicami tej nieruchomości.

Sąd a przyłącze kanalizacyjne

Natomiast gdy chodzi o przyłącze kanalizacyjne, to Sąd Najwyższy zauważył, że definicję tego pojęcia zaciemniła, zniekształciła nowela z 2005 r., kiedy to słowo „od” zastąpiono zwrotem „do” zgodnie z intencją prawodawcy, aby skrócić odcinek przyłącza. Niemniej jednak z wykładni językowo-logicznej wynika, że definicja tegoż przyłącza odnosi się do dwóch sytuacji: gdy u odbiorcy usług występuje studzienka oraz gdy studzienki nie ma. Gdy studzienki nie ma, to wówczas przyłącze kończy się na granicy nieruchomości, a więc definicja w tym zakresie nawiązuje do koncepcji „krótkiego przyłącza”, natomiast gdy studzienka jest usytuowana w granicy nieruchomości odbiorcy usług, wówczas przyłączem jest odcinek od studzienki do sieci, i choć taka wykładnia przepisu art. 2 pkt 5 nie uwzględnia celów przyświecających ustawodawcy przy nowelizacji z 2005 r., to ma  jednak oparcie w wykładni językowej. Sąd Najwyższy zauważył ponadto, że intencja ustawodawcy nie może przesądzać o samej definicji pojęć. Reasumując, Sąd przyjął, że gdy w nieruchomości odbiorcy usług występuje studzienka, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. dłuższym przyłączem kanalizacyjnym.

Sąd w motywach uzasadnienia swojego orzeczenia wskazał ponadto na aspekt społeczny dokonanej przez siebie wykładni przepisu art. 2 pkt 5 i art. 2 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uznając że nie ma potrzeby, aby obciążać lokalną społeczność kosztami przyłącza, skoro jego budowa służy przede wszystkim interesom osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci.

Dalsze motywy, jakimi kierował się Sąd Najwyższy przy podjęciu przedmiotowej uchwały, jak wskazał sędzia sprawozdawca, zostaną przedstawione w pisemnym uzasadnieniu¹.

Montaż wodomierzy na przyłączu

Podstawowe informacje dotyczące instalacji wodociągowych odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 18 września 2015 roku).

Zgodnie z tymi przepisami instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie budynku w wodę zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych (PN-ISO 4064-2 i PN-B-10720). Zestaw wodomierza głównego powinien być zainstalowany na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową. Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową powinien być umieszczony w piwnicy budynku, jednak dopuszczalne jest też jego umieszczenie na parterze budynku. Miejsce jego umiejscowienia powinno być łatwo dostępne, zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości umieszczenia wodomierza na parterze, można umieścić zestaw w studzience poza budynkiem. Szczegółowe wymagania dotyczące zabudowy oraz instalacji zestawów wodomierzy znajdują się w Polskiej Normie.

Wodomierze – podział

Wodomierze można podzielić na dwa rodzaje w zależności od przeznaczenia i miejsca wbudowania:

 • mieszkaniowe jednostrumieniowe o wielkości Qn = 0,6; 1,0 i 1,5 m³/h przeznaczone do zabudowy w mieszkaniu, szybie, w którym poprowadzone są instalacje, na klatce schodowej budynku, itp.
 • domowe o wielkości Qn = 2,5 m³/h i wielostrumieniowe o wielkościach Qn = 1,5; 2,5; 3,5; 6,0; 10 i 15 m³/h przeznaczone do zabudowy w budynku jedno- lub wielorodzinnym (np. w piwnicy lub w studzience wodomierzowej).

Wodomierze domowe należy instalować na instalacji wodociągowej lub przemysłowej wraz z odpowiednią armaturą przemysłową tworzącą razem zestaw wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO4064-2 Ad1 i PN-B10720.

Instalacja wodomierzy domowych

Podczas instalowania wodomierzy domowych należy przestrzegać poniższych wymagań:

 • Zestaw wodomierzowy powinien być zainstalowany w obiekcie w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony byłby przed mrozem oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej. W przypadku braku takiego miejsca może być umieszczony w studzience wodomierzowej usytuowanej poza budynkiem (wtedy to zestaw powinien być zamontowany odpowiednio wysoko nad dnem studzienki, która wyposażona być powinna w osadnik lub odprowadzenie wody zabezpieczające go przed zalaniem).
 • Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 m.
 • Miejsce wbudowania powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych, które mogłyby uszkodzić przyrząd pomiarowy lub zakłócić jego prawidłowy odczyt.
 • Wodomierze nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń (np. zestawy hydroforowe, sprężarki) oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
 • Miejsce instalacji powinno umożliwić łatwy odczyt wskazań wodomierza i numeru seryjnego.

W następnym artykule będę temat kontynuował.

Andrzej Świerszcz

1. Główny specjalista od spraw prawnych mec. Magdalena Borowczyk-Zalewska. Biuletyn Izby gospodarczej ,,Wodociągi Polskie”

2. Źródło: Metron i Bmeters.

O tych przepisach trzeba pamiętać:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze – Dz. U. nr 40 poz. 360.
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności, gdzie zał. nr 1 zawiera zasadnicze wymagania specyficzne dla wodomierzy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. nr 77 poz. 730 zał. nr 6.
 • Dyrektywa nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych.
 • PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 • PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
 • PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
 • PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.
 • Jest w przygotowaniu norma Unii Europejskiej pr. EN 14154, która ma obejmować:

– pr. EN 14154-1 Wodomierze – Wymagania ogólne.

– pr. EN 14154-2 Wodomierze – Instalacje i warunki użytkowania.

– pr. EN 14154-3 Wodomierze – Metody badań i wyposażenie.

 • PN-88/M-54901/00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
 • PN-88/M-54901/01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki.
 • PN-88/M-54901/02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
 • PN-92/M-54901/03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
 • PN-92/M-54901/04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.
 • PN-88/M-54901/05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij