W 2018 obroty Grupy Bosch na świecie wzrosły do 78,5 mld euro.

Rok 2018 był dla Grupy Bosch pomyślny. Obroty Grupy Bosch wzrosły do rekordowego poziomu 78,5 mld euro. EBIT z działalności operacyjnej, stanowiący zysk przed odliczeniem podatków i odsetek, osiągnął wartość 5,5 mld euro.

Pomimo dużych nakładów, m.in. na elektryfikację i automatyzację transportu, w 2018 roku zwiększył się udział EBIT z działalności operacyjnej w obrocie całkowitym koncernu, osiągając poziom 7,0 procent (w porównaniu do 6,8 procent w roku 2017).

Bosch zwiększył również swoje nakłady na badania i rozwój do 7,3 mld euro, czyli przeznaczył na ten cel 9,3 procent obrotu. Nakłady inwestycyjne wzrosły o 14 procent, do kwoty 4,9 mld euro, co stanowiło 6,3 procent obrotu. W 2018 roku Bosch utworzył na całym świecie prawie 8 000 nowych miejsc pracy, z czego ponad połowę w działach badawczo-rozwojowych.

Osłabienie koniunktury w 2019

W roku bieżącym Bosch spodziewa się osłabienia koniunktury gospodarczej. Koncern prognozuje, że gospodarka światowa wzrośnie w 2019 roku jedynie o 2,3 procent. Wśród czynników hamujących globalny wzrost należy wymienić konflikty handlowe, wysoki poziom zadłużenia krajów europejskich oraz spadek produkcji samochodów.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej w branżach i regionach istotnych dla Grupy Bosch, koncern spodziewa się osiągnąć w bieżącym roku wynik lepszy od ubiegłorocznego. Obroty w pierwszych trzech miesiącach tego roku kształtują się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Ochrona klimatu

Niezależnie od krótkoterminowych prognoz ekonomicznych, Grupa Bosch intensyfikuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza.

Zmiany klimatyczne to nie science-fiction. One zachodzą w świecie realnym. Jeżeli chcemy traktować poważnie ustalenia paryskiego porozumienia w sprawie klimatu, ich realizacja nie może być celem długoterminowym. Musimy działać już teraz – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, na konferencji poświęconej prezentacji wyników koncernu za ubiegły rok.

Czujemy się zobowiązani wobec mieszkańców miast, którzy domagają się dobrej jakości powietrza. Jako liderzy innowacji, chcemy dostarczać technologicznych odpowiedzi na pytania związane z ekologią. Wprowadzane zakazy ruchu, protesty w sprawie Diesla, demonstracje „żółtych kamizelek” i piątkowe strajki klimatyczne – wszystko to pokazuje, że potrzebujemy efektywnych działań klimatycznych i nowych rozwiązańpoprawiających jakość powietrza w miastach,
także po to, by stabilizować klimat społeczny”
– kontynuuje Denner.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) przemysł odpowiada za blisko jedną trzecią emisji dwutlenku węgla na świecie. Dlatego Bosch intensyfikuje swoje dotychczasowe działania mające na celu redukcję emisji CO2.

Jesteśmy pierwszym dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które zrealizuje ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 w ciągu zaledwie roku. Od roku 2020 Bosch nie będzie już pozostawiał po sobie śladu węglowego” – zapowiedział Denner. „400 lokalizacji Bosch na całym świecie w 2020 roku będzie klimatycznie neutralnych.”

Aby zrealizować ten cel, przedsiębiorstwo zwiększy swoje zaangażowanie w czterech ważnych obszarach. Bosch poprawi swoją efektywność energetyczną, zwiększy udział energii odnawialnej w całości zużywanej energii, kupi więcej zielonej energii i będzie kompensował emisję CO2, której nie da się uniknąć. Do 2020 roku przedsiębiorstwo ma zneutralizować 3,3 mln ton CO2.

Lepsza jakość powietrza: emisje na poziomie bliskim zera

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) blisko 90 procent ludności na świecie żyje w miejscach, w których jakość powietrza jest zła. Dlatego Bosch postawił sobie bardzo ambitny cel:

Chcemy zmniejszyć negatywny wpływ transportu na jakość powietrza niemal do zera. Dlatego nie koncentrujemy się wyłącznie na tym, co znajduje się pod maską samochodu” – powiedział Denner.

Projekt koncernu, którego celem jest niemal całkowite wyeliminowanie koncentracji zanieczyszczeń powietrza opiera się na trzech filarach: Bosch projektuje niskoemisyjne technologie napędowe, wspólnie z władzami lokalnymi prowadzi projekty mające na celu poprawę płynności ruchu drogowego i wdraża programy zarządzania mobilnością swoich pracowników.

Emisje zanieczyszczeń niższe o 20%

Bosch prowadzi obecnie rozmowy z blisko 100 europejskimi gminami na temat konkretnych sposobów poprawy jakości powietrza. W Stuttgarcie, Paryżu i Marsylii, Bosch testuje obecnie mobilne stacje pomiarowe. Nowe stacje w sposób ciągły mierzą zawartość substancji szkodliwych w powietrzu.

Wyniki tych pomiarów i przeprowadzane symulacje mają dostarczyć więcej informacji o zależnościach, jakie zachodzą pomiędzy emisjami z pojazdów a zanieczyszczeniem środowiska. Projekt realizowany wspólnie z miastem Stuttgart pokazuje, że płynny ruch pojazdów pomaga obniżyć emisje zanieczyszczeń nawet o 20 procent.

W przyszłości, dzięki danym ze stacji pomiarowych, będzie można tworzyć niezwykle dokładne mapy wskazujące miejsca, w których występuje koncentracja zanieczyszczeń. Mapy te posłużą do optymalizacji zarządzania ruchem.

Rok finansowy 2018: obroty Grupy Bosch i dochody na rekordowym poziomie

„Rok 2018 był dla Grupy Bosch pomyślny” – powiedział prof. dr Stefan Asenkerschbaumer, dyrektor ds. finansowych i wiceprezes zarządu Bosch.

Obroty i zyski, podobnie jak w roku 2017, kształtowały się na wysokim poziomie. Obroty Grupy Bosch osiągnęły wartość 78,5 mld euro. Wynik został znacznie obciążony przez efekty kursów wymiany walut, które wyniosły 2,1 mld euro. Z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut, obroty (nie licząc efektów konsolidacyjnych) wzrosły o 5 procent, natomiast wzrost nominalny wyniósł 2,2 procent.

Zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) osiągnął wartość 5,5 mld euro w porównaniu do 5,3 mld euro w roku poprzednim. Pomimo dużych nakładów na rozwój przyszłościowych obszarów działalności, EBIT z działalności operacyjnej zwiększył swój udział w obrocie z 6,8 procent w roku 2017 do 7 procent w roku 2018.

Mimo wyzwań ekonomicznych także w 2019 roku zamierzamy przeznaczyć znaczące kwoty na rozwój nowych technologii i obszarów działalności, inwestując tym samym w przyszłość przedsiębiorstwa” – podkreślił Asenkerschbaumer. „Nasze zaangażowanie w redukcję emisji CO2i ochronę klimatu ma charakter długoterminowy i ono także nie będzie uzależnione od bieżącego stanu finansów” – podkreślił Asenkerschbaumer.

Działalność Grupy Bosch w 2018 roku w poszczególnych sektorach

Wszystkie sektory biznesowe przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników finansowych Grupy Bosch w 2018 roku.

Mobility Solutions

Obroty Grupy Bosch sektora Mobility Solutions wzrosły o 3,5 procent do 47,6 mld euro (z pominięciem efektu różnic kursowych oznacza to wzrost o 5,8 procent). Po raz kolejny wzrost Bosch w tym sektorze był wyższy od globalnego wzrostu produkcji samochodów. EBIT z działalności operacyjnej w wysokości 7,1 procent był zbliżony do poziomu ubiegłorocznego.

Consumer Goods

Sektor Consumer Goods odnotował sprzedaż w wysokości 17,8 mld euro. Nominalny spadek obrotów w wysokości 3,1 procent, przy pominięciu efektu kursów wymiany walut, daje wynik wzrostowy na poziomie 0,7 procent. Wpływ na wynik tego sektora miało osłabienie popytu w krajach rozwijających się i wzrost presji ze strony konkurentów w Chinach. EBIT z działalności operacyjnej wyniósł 7,8 procent w tym obszarze działalności Grupy, osiągając nieznacznie niższą wartość niż w roku poprzednim.

Industrial Technology

Obroty Grupy Bosch sektora Industrial Technology wzrosły do 7,4 mld euro. Oznacza to wzrost o 8,8 procent, lub 11,7 procent po skorygowaniu o efekty kursowe. Marża EBIT z działalności operacyjnej wzrosła o ponad 5 punktów procentowych do 8,4 procent.

Energy and Building Technology

W sektorze Energy and Building Technology sprzedaż wzrosła o 2,4 procent do 5,6 mld euro. Po skorygowaniu o efekty kursowe było to równoznaczne z wzrostem na poziomie 5,1 procent. Marża EBIT utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie i wyniosła 4,2 procent.

Działalność Grupy Bosch w 2018 roku w poszczególnych regionach

W Europie przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,3 procent do 41,4 mld euro (4,8 procent po skorygowaniu o efekty kursowe).

W Ameryce Północnej sprzedaż osiągnęła wartość 12,3 mld euro. Wzrost nominalny w wysokości 2,7 procent odpowiadał wzrostowi o 7,4 procent liczonemu z pominięciem efektu różnic kursowych.

W Ameryce Południowej nastąpiła poprawa koniunktury, a wzrost przychodów ze sprzedaży skorygowanych o efekty kursowe wyniósł 11,6 procent. Przychody ze sprzedaży wynosiły 1,4 mld euro, jednak nominalnie obroty spadły o 6,2 procent.

Obroty Grupy Bosch regionu Azji i Pacyfiku wraz z Afryką mają już prawie 30-procentowy udział w obrocie całkowitym Grupy Bosch. Obroty regionu, skorygowane o efekt różnic kursowych, wzrosły o 3,7 procent do 23,4 mld eur. Nominalny wzrost wyniósł 0,7 procent.

Zatrudnienie: perspektywy kariery dla specjalistów i managerów

Na dzień 31 grudnia 2018 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 410 000 pracowników, czyli ok. 7 700 osób więcej niż w roku poprzednim. Bosch zwiększył zatrudnienie przede wszystkim w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Bosch zatrudnia już prawie 70 000 pracowników w działach badawczo-rozwojowych, czyli o ok. 4 000 więcej niż w roku poprzednim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij