W 2020 roku Bosch osiągnie neutralność klimatyczną.

Od roku 2020 żaden obszar działalności – od prac badawczo-rozwojowych, poprzez produkcję aż do zarządzania – w ponad 400 lokalizacjach Bosch na świecie, nie będzie pozostawiać śladu węglowego. Tym samym Bosch będzie pierwszym dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które zrealizuje tak ambitny cel w ciągu zaledwie roku.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ochronę klimatu i dlatego działamy już teraz – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH.

Aby szybko osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2, w perspektywie krótkoterminowej Bosch kupi więcej zielonej energii elektrycznej, a emisję
CO2, której nie da się uniknąć, będzie kompensować odpowiednimi działaniami. Do 2030 roku spółka będzie sukcesywnie zwiększać udział energii odnawialnej w całości energii, którą wytwarza i kupuje. Ponadto Bosch zainwestuje ponad miliard euro w podniesienie efektywności energetycznej własnych lokalizacji.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie równoznaczne z tym, że działalność firmy Bosch nie będzie mieć negatywnego wpływu na stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Będzie to istotny wkład koncernu w realizację postanowień ratyfikowanego w 2015 roku paryskiego porozumienia klimatycznego. Przewiduje ono ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza.

Każdy musi wnieść swój wkład w ochronę klimatu – kontynuował Denner.

Szybkie działanie na rzecz neutralności emisyjnej dzięki wczesnemu zaangażowaniu

Przedsiębiorstwa przemysłowe takie jak Bosch mają duży wpływ na kształtowanie globalnej neutralności klimatycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej ok. 32% światowej emisji dwutlenku węgla przypada na przemysł. Obecnie Bosch emituje ok. 3,3 mln ton CO2 rocznie. Od roku 2007 przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję względną CO2 w odniesieniu do własnego łańcucha wartości o prawie 35%.

Nie zaczynamy od zera. Do tej pory zawsze przewyższaliśmy nasze cele w zakresie względnej obniżki emisji CO2. Teraz pora na cele wyrażone w wartościach bezwzględnych. Można już zacząć finalne odliczanie – zadeklarował Denner

Główny obszar działań: dostawy zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych

Od roku 2020 Bosch będzie kompensował emisję CO2, której nie da się uniknąć, przede wszystkim poprzez zakup zielonej energii elektrycznej z istniejących instalacji oraz inne działania o charakterze kompensaty. Przedsiębiorstwo inwestuje w projekty ekologiczne, które wspierają rozwój społeczny i ekologiczny i odpowiadają restrykcyjnym normom certyfikacji.

Do roku 2030 działania kompensacyjne będą sukcesywnie wycofywane. W zamian za to Bosch zwiększy swoje inwestycje w energię odnawialną. Pozwoli to rozbudować należące do przedsiębiorstwa instalacje fotowoltaiczne, np. w indyjskich oddziałach Bosch w Nashik i Bidadi. Ogółem przedsiębiorstwo prognozuje dziesięciokrotny wzrost wydajności dotychczasowych instalacji.

Dodatkowo Bosch podpisze długoterminowe umowy na wyłączność z nowymi farmami wiatrowymi i solarnymi na całym świecie, które dzięki temu będą rentowne nawet bez dofinansowania ze strony państwa.

Miliard euro na efektywność energetyczną – z uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych w internecie

Istotnym elementem planu eliminacji śladu węglowego jest efektywność energetyczna. W ciągu najbliższej dekady Bosch zainwestuje miliard euro w efektywność energetyczną swojej infrastruktury i budynków.

Zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla zamierzamy obniżać także w wartościach bezwzględnych, a nie tylko w odniesieniu do naszego łańcucha wartości – podkreślił Denner.

Do roku 2030 firma planuje zaoszczędzić dodatkowo 1,7 terawatogodzin energii rocznie, czyli ponad jedną piątą aktualnego rocznego zużycia. Ilość ta odpowiada rocznej konsumpcji energii wszystkich gospodarstw domowych w Kolonii. Bosch już od lat stawia na konsekwentne zarządzanie swoją polityką środowiskową.

Tylko w 2018 roku koncern zrealizował 500 projektów związanych z efektywnością energetyczną, które pozwoliły zredukować zużycie energii w koncernie o prawie 1,5%. Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność stała się także integracja produktów w internecie.

W ponad 30 fabrykach na świecie Bosch wdrożył już własną Platformę Energetyczną (ang. Energy Platform) z portfolio rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0. Jest to rozwiązanie informatyczne oparte na chmurze obliczeniowej, które pozwala śledzić zużycie energii każdej maszyny i sterować nim.

Ochrona klimatu jest opłacalna, zarówno z perspektywy społecznej, jak i ekonomicznej

Zakup zielonej energii elektrycznej, działania kompensujące emisję CO2 oraz dostawy prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych wygenerują do roku 2030 koszty w wysokości jednego miliarda euro. W tym samym okresie Bosch zainwestuje miliard euro we wzrost własnej efektywności energetycznej.

Wzrost ten przyniesie koncernowi oszczędność w wysokości ok. miliarda euro. Tym samym nakłady przedsiębiorstwa związane z osiągnięciem neutralności emisyjnej zmniejszą się do roku 2030 z ok. dwóch do jednego miliarda euro.

Ochrona klimatu jest możliwa, a przy zachowaniu konsekwencji można ją wdrożyć szybko. Nasze inwestycje przyniosą korzyści nie tylko firmie Bosch, ale także całej ludzkości – mówi Denner.

Wybrane, modelowe projekty Bosch

Zakład w Feuerbach – efektywność energetyczna jako zasługa ludzi i maszyn

W niemieckim Feuerbach znajduje się najstarszy zakład produkcyjny Bosch na świecie. Utworzona w 1909 roku fabryka, była od tego czasu regularnie modernizowana i ma swój udział w poprawie efektywności energetycznej całego koncernu. Tamtejsza załoga stawia na monitoring energetyczny oraz podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia, które odbywają się w ramach specjalnie przygotowanej wystawy poświęconej efektywności energetycznej.

Dzięki udanym projektom w zakresie np. odzysku ciepła, automatyzacji pomieszczeń, sterowania włączeniami czy remontów hal, zakład ograniczył zapotrzebowanie na energię w porównaniu do roku 2007 o ponad 50% oraz zmniejszył emisję CO2 – w odniesieniu do własnego łańcucha wartości – o 47%.

Homburg – wykorzystanie danych, oszczędzanie energii

Energooszczędny, uczący się zakład – do realizacji tej wizji powoli zbliża się niemiecki zakład produkcyjny w Homburgu (Kraj Saary). W ciągu ostatnich dwóch lat fabryka wyemitowała o ok. 5 000 ton dwutlenku węgla mniej, licząc od roku 2007 oszczędność wyniosła ponad 23 000 ton CO2.

Podstawą jest tutaj pełna przejrzystość działań oraz innowacje. Dane z maszyn produkcyjnych, odczytywane w 10 000 punktach pomiarowych, gromadzone są na należącej do Bosch platformie zarządzania energią. Pracownicy mogą śledzić zużycie energii każdej maszyny i optymalizować je.

Dodatkowo w halach zainstalowano wentylację, która dostosowuje się do aktualnych potrzeb pomieszczeń, ciepło odpadowego z różnego rodzaju procesów przetwarzania jest ponownie wykorzystywane, wdrożono też rozwiązania umożliwiające optymalizację konsumpcji energii przez maszyny.

Renningen – zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne oraz neutralność emisyjna

Od stycznia 2019 ośrodek badawczo-rozwojowy Bosch w Renningen ma status lokalizacji neutralnej pod względem emisji CO2. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa dla systemu grzewczego jest w pełni neutralizowane przez działania kompensacyjne. Zapotrzebowanie na energię jest pokrywane przez dodatkowy zakup zielonej energii elektrycznej. Na dachach budynku campusu zainstalowano też 460 modułów fotowoltaicznych, a obsadzenie dachów

roślinnością pozwala osiągnąć optymalną regulację temperatury w budynkach. Podziemny zbiornik o pojemności ok. 3 600 m3 zbiera wodę deszczową, która wykorzystywana jest przez system klimatyzacyjny. Zieleń na dachach chroni je przez przegrzaniem.

To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 20–30% energii potrzebnej do utrzymania odpowiedniej temperatury w budynkach. Renningen posiada też własną stację uzdatniania wody. W sumie Bosch oszczędza dzięki temu ok. 20 000 m³ wody pitnej rocznie.

Rodez – zrównoważony system grzewczy

Ograniczenie śladu węglowego – taki cel już w roku 2009 postawiła sobie załoga zakładu w Rodez we Francji. Od roku 2013 na terenie zakładu działa elektrociepłownia zasilana biomasą. Instalacja grzewcza spala wióry drewniane, które zakład pozyskuje w lokalnym gospodarstwie leśnym posiadającym certyfikat zrównoważonego rozwoju.

Powstającą przy tym energię Rodez wykorzystuje do wytwarzania ciepłej wody i ciepła procesowego. Zakład pokrywa w ten sposób średnio 90% swojego zapotrzebowania na ciepło. Rocznie instalacja zużywa ok. 6 600 ton wiórów drewnianych. Przy spalaniu biomasy emitowana jest tylko taka ilość CO2, którą drzewa pobrały wcześniej z atmosfery. Rocznie zakład obniża emisję o ok. 600 ton.

Indyjskie zakłady w Bidadi i Nashik – niższa emisja CO2 dzięki własnym zasobom

Bosch w Indiach dąży do neutralności pod względem emisji CO2, wykorzystując własne, naturalne źródła energii. Załoga zakładu w Nashik, zainspirowana pomysłem wykorzystania w zakładzie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, już w roku 2015 rozpoczęła montaż pierwszych instalacji fotowoltaicznych.

Dziś 50 000 paneli solarnych umieszczonych na dachach, parkingach i powierzchniach wolnostojących produkuje ok. 20% energii zużywanej w ciągu roku przez zakład. Od 2015 roku zakład ograniczył emisję CO₂ o ok. 23 000 ton i zaoszczędził ok. 25 000 megawatogodzin energii.

Odpowiada to zapotrzebowaniu na energię ok. 23 500 indyjskich gospodarstw domowych. Nawet w zakresie czyszczenia modułów eksperci Bosch opracowali ekologiczne rozwiązanie: używana do tego celu woda jest wielokrotnie poddawana recyklingowi i oczyszczana w sposób ekologiczny.

Zlokalizowany ok. 1 100 km dalej na południe zakład w Bidadi również postawił na energię solarną i dziś samodzielnie pokrywa swoje potrzeby energetyczne w ok. 30%.

Instalacja fotowoltaiczna, oprócz funkcji wytwarzania energii, posiada jeszcze inną zaletę: pomaga stworzyć optymalne warunki uprawy warzyw i ziół, wykorzystywanych w kantynie zakładowej. Oprócz słońca zakład wykorzystuje także opady: woda deszczowa jest odprowadzana do niewielkiego zbiornika wodnego i wspomaga zaopatrzenie lokalnej ludności w wodę.

Bosch w Meksyku – energie odnawialne jako główne źródło

Meksyk reorganizuje swój system dostaw energii. Meksykańska reforma energetyczna przewiduje, że do roku 2024 aż 35% zapotrzebowania na energię będzie pokrywane ze źródeł innych niż surowce kopalne.

Położenie geograficzne i warunki klimatyczne, m.in. duża liczba godzin nasłonecznienia i wietrzne regiony, a także wsparcie i zaangażowanie polityków oraz przedsiębiorstw, są mocnym wsparciem tej strategii.

Bosch jest częścią tego ruchu i ustanawia wysokie standardy: ponad 80% zapotrzebowania na prąd we wszystkich lokalizacjach Bosch w Meksyku jest pokrywane dzięki dostawom energii z farmy wiatrowej „Dominica” znajdującej się na terenie stanu San Luis Potosí. Dzięki przejściu na odnawialne źródła energii Bosch w Meksyku obniżył emisję CO2 w 2018 roku o 56 000 ton.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij